ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Agencję Rynku Rolnego, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Agencją", działającą na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386), agencją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 2. Zakres akredytacji udzielonej Agencji obejmuje realizację następujących zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej:

1) prowadzenie interwencji mającej na celu stabilizację rynków rolnych;

2) administrowanie obrotem towarowym z zagranicą, w tym w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich;

3) administrowanie kwotowaniem produkcji.

4) obsługa działań w ramach restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego;

5) obsługa działań w zakresie wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu.

§ 3. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 1–3, udziela się Agencji z dniem 1 maja 2004 r.2. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 4 i 5, udziela się Agencji z dniem 13 października 2006 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).