ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 89 ust. 3, art. 92 ust. 1, art. 93 ust. 3, art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 6, art. 99, art. 102 ust. 7, art. 103 ust. 4, art. 108, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz tryb i warunki ich stosowania oraz terminy wprowadzenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych;

2) postacie wprowadzonych znaków akcyzy, umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „terytorium kraju”, wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich, ich wzory i elementy znaku akcyzy;

3) szczegółowe sposoby umieszczania znaków akcyzy na typowych dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich opakowaniach jednostkowych;

4) istotne elementy sposobu nanoszenia znaków akcyzy oraz wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia tych znaków;

5) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z wyrobu akcyzowego, tryb i warunki zdejmowania znaków akcyzy oraz wzór wniosku o zdjęcie tych znaków;

6) termin i sposób składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy oraz wzór wstępnego zapotrzebowania na te znaki;

7) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy oraz wysokość należności za sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy;

8) wzór wniosku o wydanie oraz sprzedaż znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnień do odbioru tych znaków oraz wzór tego upoważnienia;

9) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie oraz sprzedaż znaków akcyzy;

10) zakres i sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy, sposób ich przewozu i przechowywania oraz sposób sporządzania protokołu stwierdzającego utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot znaków akcyzy oraz wzór tego protokołu;

11) tryb i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy pomiędzy importerem, podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawicielem podatkowym a podmiotem mającym siedzibę poza terytorium kraju;

12) sposób zwrotu znaków akcyzy;

13) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych;

14) zespół czynności składających się na proces oznaczania znakami akcyzy.

§ 2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2009 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

1) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 88 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, zwolnione od akcyzy.

3) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, objęte zerową stawką akcyzy.

§ 3.1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2009 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby wytworzone poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) są bezpłatnie otrzymywane;

2) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

3) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niską wartość jednostkową;

4) nie mogą zostać wprowadzone do obrotu.

2. Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć pisemne zawiadomienie o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed przywiezieniem tych wyrobów.

§ 4.1. Wprowadza się do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania:

1) podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;

2) legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o banderolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć banderole podatkowe i legalizacyjne.

§ 5.1. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz datę ich wytworzenia lub umieszczenia na wyrobie.

2. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.1. Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne są umieszczane na wyrobach akcyzowych w istniejącym stanie ich opakowań jednostkowych.

2. W przypadku stosowania nietypowych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych, innych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, właściwy w sprawach znaków akcyzy naczelnik urzędu celnego, wskazując sposób nanoszenia banderol, określa w szczególności rodzaj, nazwę i pochodzenie wyrobu akcyzowego, zawartość i rodzaj opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego, szczegółowy sposób naniesienia banderoli oraz czas, na jaki wydano zgodę.

3. Wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.1. Banderole naniesione na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte, po uzyskaniu zgody właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego, w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, jeżeli zwrot tych wyrobów ma nastąpić do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub niewykonaniem zawartych umów sprzedaży tych wyrobów oraz w przypadku wyrobów przeznaczonych na eksport lub do obrotu wewnątrzwspólnotowego.

2. Zdjęcie banderol odbywa się pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego, wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju, o zamiarze zdjęcia znaków, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym wydaniem wyrobów przeznaczonych na eksport lub do obrotu wewnątrzwspólnotowego, w celu ich zwrotu do podmiotu zagranicznego, z podaniem rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych oraz terminu zdjęcia banderol i wywozu wyrobów akcyzowych. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wykonujący zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju, może zarządzić konwojowanie wyrobów do granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych potwierdza się protokołem sporządzonym przez dwie osoby reprezentujące wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

4. Banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych są zwracane wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 3, wytwórcy banderol lub właściwemu w sprawach znaków akcyzy naczelnikowi urzędu celnego.

5. Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8.1. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne zapotrzebowanie na banderole na rok następny w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego. Wzór wstępnego zapotrzebowania określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. W przypadku wystąpienia, w ciągu roku kalendarzowego, okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na banderole, podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia.

3. Nieztożenie zmiany wstępnego zapotrzebowania, w trybie określonym w ust. 2, powoduje, że wynikające z tego skutki braku banderol obciążają podmiot obowiązany do oznaczania, który nie dopełnił obowiązków w tym zakresie.

§ 9.1. Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu otrzymania banderol podatkowych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych jest równa wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wysokość podatku akcyzowego od wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, wówczas wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych wynosi 80 % wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu.

§ 10. 1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do odbioru banderol do właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego, załącza odpowiednio:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego naczelnika urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju o niezaleganiu w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;

2) kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3) kopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

4) kopię zezwolenia albo koncesji na produkcję, rozlewanie, pakowanie, import, nabycie wewnątrzwspólnotowe lub obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia albo koncesji na podstawie odrębnych przepisów;

5) kopię umowy zawartej przez importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego z podmiotem zagranicznym na import lub nabycie wyrobów akcyzowych;

6) kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;

7) kopię zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, działalności zarejestrowanego handlowca, działalności niezarejestrowanego handlowca, na dokonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego na terytorium kraju;

8) kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, potwierdzoną przez naczelnika urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–8, są okazywane w oryginale właściwemu w sprawach znaków akcyzy naczelnikowi urzędu celnego przy składaniu wniosku. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

3. W przypadku gdy banderole będą odbierane przez inną osobę niż składający wniosek, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo do ich odbioru, z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do odbioru banderol.

4. W przypadku gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z przepisami regulującymi ich wydawanie.

5. Do wniosku złożonego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

6. Wzór wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do odbioru banderol określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

7. Wzór upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy prowadzą ewidencję wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol.

2. Ewidencja banderol jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju banderol. Każda strona ewidencji jest numerowana, parafowana przez podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji oraz jest opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju.

3. Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji wykazuje na bieżąco wydane mu banderole oraz ich zużycie, utratę, zniszczenie i uszkodzenie. Przez bieżące wykazywanie rozumie się dokonywanie zapisów w dniu wystąpienia zdarzeń uzasadniających dokonanie stosownych wpisów do ewidencji lub najpóźniej w dniu ujawnienia tych zdarzeń.

4. Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji co miesiąc dokonuje podsumowania wydanych, zużytych, uszkodzonych, zwróconych, utraconych i zniszczonych banderol, w rachunku narastającym. Stan na koniec roku podatkowego przenosi się do ewidencji na rok następny jako stan początkowy.

5.  Wydaniem, zgodnie z ewidencją, jest także otrzymanie, na podstawie upoważnień właściwych w sprawach znaków akcyzy naczelników urzędów celnych, nowych banderol w zamian za banderole utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w ramach dopuszczalnych norm strat banderol w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych.

6. Wzór ewidencji wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 12. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy jest obowiązany do otrzymania od podmiotu zagranicznego dokumentu rozliczeniowego z przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol zużytych do oznaczania wyrobów, utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych oraz niewykorzystanych, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od wydania banderol podmiotowi zagranicznemu mającemu siedzibę poza terytorium kraju. Dokument ten stanowi podstawę dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji.

§ 13. 1. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol potwierdzane jest protokołem sporządzonym przez dwie osoby reprezentujące podmiot zobowiązany do oznaczania albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

2. Wzór protokołu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Z każdorazowego wydania lub zwrotu banderol — pomiędzy ich wytwórcą, właściwym w sprawach znaków akcyzy naczelnikiem urzędu celnego, podmiotem wskazanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych — sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy przez dwie osoby reprezentujące każdą ze stron dokonujących czynności objętych protokołem, a jeżeli zapewnienie przez strony reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe — przez jedną osobę z każdej strony. Protokół powinien określać miejsce, datę i czas czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, a także strony czynności i nazwiska osób w nich uczestniczących oraz ich podpisy.

2. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest składany przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych, we właściwym w sprawach znaków akcyzy urzędzie celnym, chyba że urząd ten wydał banderole lub przyjął ich zwrot.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydawania oraz zwrotu banderol, wykorzystywanych w procesie oznaczania u producenta wyrobów akcyzowych podlegających temu obowiązkowi.

§ 15. 1. Przechowywanie oraz przewóz banderol polega na zapewnieniu odpowiednich środków transportu, pomieszczeń, miejsc przechowywania, zwłaszcza w postaci kas pancernych lub skarbców, oraz ochrony w sposób przyjęty przy przechowywaniu oraz transporcie pieniędzy.

2. Dostęp do pomieszczeń i miejsc przechowywania banderol mogą mieć wyłącznie imiennie upoważnione do tego osoby.

3. Środek transportu oraz miejsce przechowywania banderol są plombowane przez osoby upoważnione, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz utratą banderol.

4. Zdjęcie plomby następuje każdorazowo w obecności co najmniej dwóch osób. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia stanu plomby sporządza się protokół oraz remanent banderol.

§ 16. 1. Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania nimi opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub wyrobów akcyzowych na terytorium kraju mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

1) 0,5 % — dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

2) 0,5 % — dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

3) 0,5 % — dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich.

2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania. W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na zautomatyzowanej linii technologicznej do procesu oznaczania należy zaliczyć także czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz następujące łącznie, bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowane czynności przemieszczenia opakowania wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 742)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 145, poz. 1406).