ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „organem nadzoru”, rejestru pośredników ubezpieczeniowych, zwanego dalej „rejestrem”;

2) zasady współpracy organu nadzoru i Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwanej dalej „Izbą”, w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w art. 37 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej „ustawą”;

3) sposób udostępniania informacji z rejestru.

§ 2. Wpis do rejestru jest dokonywany w formie elektronicznej w księdze rejestrowej, odpowiednio w jednym z następujących działów:

1) dział pierwszy — rejestr agentów ubezpieczeniowych wykonujących działalność agencyjną;

2) dział drugi — rejestr brokerów ubezpieczeniowych:

a) rozdział pierwszy — brokerzy ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską,

b) rozdział drugi — brokerzy reasekuracyjni wykonujący działalność brokerską w zakresie reasekuracji.

§ 3. 1. W dziale pierwszym wpisuje się:

1) w odniesieniu do osób fizycznych dane, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy;

2) w odniesieniu do przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi dane, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;

3) informacje, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy;

4) w przypadku agenta ubezpieczeniowego, do którego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, rodzaj działalności podstawowej oraz wykaz rodzajów umów ubezpieczenia zawieranych za jego pośrednictwem, jeżeli agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność ubezpieczeniową jako uzupełniającą w stosunku do działalności podstawowej, albo informację, że agent ubezpieczeniowy jest bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową.

2. W dziale drugim, w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim wpisuje się:

1) w odniesieniu do osób fizycznych dane, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 5–8 ustawy;

2) w odniesieniu do osób prawnych dane, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–7 ustawy.

§ 4. 1. Wpisując do rejestru przedsiębiorcę jako pośrednika ubezpieczeniowego, organ nadzoru nadaje mu jeden, niepowtarzalny numer wpisu w rejestrze.

2. Osobie wykonującej czynności agencyjne oraz osobom, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy, organ nadzoru nadaje niepowtarzalne numery wpisu w rejestrze.

3.  Agent ubezpieczeniowy może występować w rejestrze wyłącznie jeden raz, niezależnie od liczby zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisaną umowę agencyjną.

4. Osoba wykonująca czynności agencyjne może występować w rejestrze wyłącznie jeden raz, niezależnie od liczby agentów ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje.

5. Do osób, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Po wykreśleniu pośrednika ubezpieczeniowego z rejestru zamieszcza się adnotację o wykreśleniu pośrednika z rejestru.

2. W dziale drugim, odpowiednio w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim, zamieszcza się dodatkowo dane dotyczące daty i przyczyny cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

§ 6. 1. Organ nadzoru, po dokonaniu wpisu, zmiany danych objętych wpisem lub wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, informuje zakład ubezpieczeń o dokonaniu wpisu, zmiany lub wykreślenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie elektronicznej.

§ 7. 1. Po dokonaniu wpisu do rejestru informacji o rozwiązaniu z przedsiębiorcą umowy agencyjnej z przyczyn określonych w art. 42 ust. 3 ustawy, odnotowaniu w rejestrze okoliczności, o której mowa w art. 42 ust. 3a ustawy, lub wykreśleniu z rejestru informacji zgodnie z art. 42 ust. 3b ustawy, organ nadzoru drogą elektroniczną przekaże Izbie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, informacje obejmujące:

1) nazwę, pod którą agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność gospodarczą, albo nazwę podmiotu lub firmę, numer wpisu w rejestrze, numer Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, nazwę zakładu ubezpieczeń składającego wniosek o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru, datę wpływu wniosku o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru oraz podaną przez zakład ubezpieczeń przyczynę rozwiązania umowy agencyjnej (wykonywanie działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów);

2) informacje, o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy;

3) informacje, o których mowa w art. 42 ust. 3b ustawy, dotyczące wykreślenia informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 lub ust. 3a ustawy.

2. Organ nadzoru może zapewnić Izbie pozyskiwanie danych, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio z systemu informatycznego, w którym jest prowadzony rejestr, w drodze teletransmisji danych.

3. W ramach zestawienia danych, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru przekazuje do Izby dane dla każdego indywidualnego wniosku zakładu ubezpieczeń o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie informacji z rejestru, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1–5 i ust. 6 ustawy, kierowany jest do organu nadzoru i może być składany ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane umożliwiające wyszukanie w rejestrze żądanych informacji, w szczególności umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotu.

3. W godzinach pracy urzędu obsługującego organ nadzoru wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym.

4. Organ nadzoru może zapewnić dostęp do informacji poprzez swoje oficjalne strony internetowe.

§ 9. 1. Wniosek o udzielenie informacji z rejestru, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 6 ustawy, kierowany jest do Izby i może być składany przez:

1) zakład ubezpieczeń — pisemnie, w formie elektronicznej lub telefonicznie po uprzednim uzgodnieniu z Izbą dodatkowych mechanizmów uwierzytelniania;

2) przedsiębiorcę, którego informacja dotyczy — pisemnie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane umożliwiające wyszukanie w rejestrze żądanych informacji, w szczególności umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotu.

3. Udzielenie przez Izbę informacji:

1) zakładowi ubezpieczeń, którego informacja dotyczy, następuje:

a) pisemnie w siedzibie Izby, w godzinach pracy Izby,

b) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru,

c) w formie elektronicznej,

d) telefonicznie po uprzednim uzgodnieniu z Izbą dodatkowych mechanizmów uwierzytelnienia;

2) podmiotowi, którego informacja dotyczy, następuje:

a) pisemnie w siedzibie Izby, w godzinach pracy Izby,

b) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

4.  Izba, udzielając informacji, przekazuje dane, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 10. 1. W przypadku udzielenia przez Izbę zakładowi ubezpieczeń informacji z rejestru, o których mowa w art. 37 ust. 5 pkt 6 ustawy, drogą elektroniczną, informacje te są szyfrowane, a tożsamość wnioskującego o ich udzielenie zakładu ubezpieczeń jest uwierzytelniana za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 3) ).

2. Izba może zapewnić zakładom ubezpieczeń dostęp do informacji poprzez swoją oficjalną stronę internetową, z zachowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ust. 1.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. Nr 211, poz. 2068 oraz z 2005 r. Nr 58, poz. 507).