ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”.

§ 2. 1. Czynności kontrolne w kasie lub w Kasie Krajowej są wykonywane na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane także poza rocznym planem kontroli w związku z uzyskanymi informacjami lub przeprowadzonymi analizami.

2. Roczny plan kontroli w zakresie, w jakim dotyczy czynności kontrolnych w kasach, jest przekazywany do wiadomości Kasy Krajowej.

§ 3. 1. Czynności kontrolne wykonuje zespół inspekcyjny w składzie co najmniej dwóch inspektorów.

2. Pracami zespołu inspekcyjnego kieruje wskazany w upoważnieniu inspektor, zwany dalej „kierującym kontrolą”.

§ 4. Kierujący kontrolą niezwłocznie po przybyciu zespołu inspekcyjnego do lokalu jednostki kontrolowanej zawiadamia o tym:

1)  w centrali kasy lub Kasy Krajowej — prezesa albo innego członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej, a w razie ich nieobecności osobę czynną w lokalu kasy lub Kasy Krajowej;

2)  w oddziale kasy — dyrektora oddziału albo inną osobę kierującą oddziałem, a w razie ich nieobecności osobę czynną w lokalu oddziału.

§ 5. W toku wykonywania czynności kontrolnych inspektorzy, w zakresie wynikającym z upoważnienia, mają prawo:

1)  wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;

2)  wglądu do dokumentów jednostki kontrolowanej;

3)  sporządzania uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

4)  wglądu do danych zawartych w systemie teleinformatycznym jednostki kontrolowanej oraz otrzymania kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w postaci elektronicznej;

5)  żądania udzielenia w wyznaczonym terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

§ 6. W przypadku gdy pracownik jednostki kontrolowanej, wezwany do złożenia wyjaśnień, z usprawiedliwionych przyczyn nie może udzielić wyjaśnień ustnych lub pisemnych w wyznaczonym przez inspektora terminie, niezwłocznie zawiadamia o tym kierującego kontrolą, który wyznacza inny termin złożenia wyjaśnień.

§ 7. Otrzymanie w toku kontroli oryginałów lub kopii dokumentów, a także innych nośników informacji inspektor na żądanie potwierdza na piśmie.

§ 8. 1. Najpóźniej w dniu zakończenia czynności kontrolnych kierujący kontrolą lub inny członek zespołu inspekcyjnego zwraca jednostce kontrolowanej oryginały otrzymanych od niej dokumentów. Zwrot oryginałów dokumentów, których otrzymanie inspektor potwierdził na piśmie zgodnie z § 7, wymaga potwierdzenia w takiej samej formie przez osobę odbierającą dokumenty.

2. Nie podlegają zwrotowi kopie dokumentów i innych nośników informacji, które stanowią dokumentację kontroli.

§ 9. 1. Kierujący kontrolą ustnie przedstawia kierownictwu jednostki kontrolowanej ustalenia kontroli, a w szczególności wskazuje stwierdzone naruszenia przepisów prawa lub inne nieprawidłowości występujące w działalności jednostki kontrolowanej.

2. Ustalenia kontroli mogą zostać przedstawione w obecności przedstawiciela rady nadzorczej jednostki kontrolowanej lub biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki kontrolowanej za okres objęty kontrolą, a w przypadku kasy także przedstawiciela Kasy Krajowej. W kasach realizujących program postępowania naprawczego ustalenia kontroli są przedstawiane w obecności kuratora nadzorującego realizację programu, o ile został powołany.

§ 10. 1. Protokół kontroli zawiera ustalenia kontroli, w tym informacje o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawa i innych nieprawidłowościach występujących w działalności jednostki kontrolowanej.

2. W protokole zamieszcza się także:

1)  datę i miejsce sporządzenia protokołu;

2)  oznaczenie jednostki kontrolowanej ze wskazaniem jednostki organizacyjnej kasy lub Kasy Krajowej, w której przeprowadzono kontrolę, i jej adresu;

3)  imię, nazwisko i stanowisko służbowe kierującego kontrolą;

4)  imię i nazwisko kierującego kontrolowaną jednostką organizacyjną kasy lub Kasy Krajowej;

5)  wskazanie zakresu kontroli;

6)  wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

7)  wskazanie daty, na którą dokonano ustaleń z kontroli;

8)  informację o liczbie egzemplarzy protokołu wraz z załącznikami;

9)  wykaz załączników do protokołu;

10) podpisy osób uprawnionych do podpisania protokołu wraz ze wskazaniem ich stanowisk służbowych;

11) datę i miejsce podpisania protokołu.

§ 11. 1. Po podpisaniu protokołu nie dokonuje się w nim jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Oczywiste omyłki pisarskie w protokole prostuje kierujący kontrolą, parafując sprostowania. O sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w protokole informuje się pisemnie jednostkę kontrolowaną.

§ 12. 1. Jednostka kontrolowana może złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia kierowane są do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie pisemnej oraz dołącza do protokołu.

3. Do zaleceń pokontrolnych dołącza się pisemne stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, o którym mowa w § 11 ust. 2.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).