ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. (poz. 1934)

WZÓR

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI KANTOROWEJ

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).