ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospektach emisyjnych dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, z uwzględnieniem art. 2-26 i 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 809/2004”, właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);

2) 2) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859);

2b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 45). 4)

3) funduszu — rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157);

4) 5) osobie zarządzającej — rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora;

5) osobie nadzorującej — rozumie się przez to członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta lub członka innego, określonego przepisami prawa, organu tego podmiotu, uprawnionego do nadzorowania prawidłowości jego działania;

6) 6) podmiocie powiązanym — rozumie się przez to:

a)   podmiot dominujący w stosunku do emitenta lub osobę, która w chwili przekazania informacji jest jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą,

b)  jednostkę podporządkowaną wobec emitenta lub podmiotu dominującego emitenta, znaczącego inwestora, jednostki znajdujące się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej,

c)   innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w chwili przekazania informacji co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub zgromadzeniu wspólników, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

d)   osobę, która w chwili przekazania informacji jest osobą zarządzającą lub nadzorującą emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

e)   osobę, która w chwili przekazania informacji jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób zarządzających lub nadzorujących emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

f)   jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, w której osobą zarządzającą lub nadzorującą jest lub na którą wywiera znaczący wpływ, lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa w lit. d i e,

g)  jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem — w przypadku emitenta będącego funduszem,

h) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników emitenta lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do emitenta;

7) 7) sprawozdaniu finansowym — rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, a w przypadku emitenta będącego:

a)   funduszem — zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

b)  jednostką samorządu terytorialnego — zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,

c)   spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową — zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

8) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym — rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia;

9) 8) danych porównywalnych — rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone, odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 809/2004, w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności określonych w MSR;

10)  MSR — rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;

11)  jednostce dominującej — rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

11a) 9) wspólnika jednostki współzależnej — rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

12)  znaczącym inwestorze — rozumie się przez to znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

13)  jednostce zależnej — rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

14)  jednostce współzależnej — rozumie się przez to jednostkę współzależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

15)  jednostce stowarzyszonej — rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

16)  jednostkach podporządkowanych — rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

17)  jednostkach powiązanych — rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

18)  grupie kapitałowej — rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

§ 3.1. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne sporządza się w zakresie określonym:

1)   dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową — w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2)   dla emitentów papierów wartościowych będących bankami — w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) 10) dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji — w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4) dla emitentów papierów wartościowych będących narodowymi funduszami inwestycyjnymi — w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

5) 11) dla emitentów papierów wartościowych będących domami maklerskimi — w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

6)   (uchylony), 12)

7)   (uchylony)

— z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji, które nie wystąpiły w okresie objętym odpowiednio sprawozdaniem finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi.

2. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się inne, niż określone w ust. 1, istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących funduszami, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

4. 13) Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących jednostkami samorządu terytorialnego, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sporządza się w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

§ 4. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych przedstawia się ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do rozporządzenia — jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

§ 5. W sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych wskazuje się walutę i jednostkę, w jakiej zostały zaprezentowane dane finansowe w nich zawarte.

§ 6.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

1)   nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym — także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;

2)   wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

3)   wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

4)   informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

5)   wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne — jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

6) 14) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

7)   w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek — wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

8)   wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

9) 15) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

11) 16) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

12)  wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

a)   kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

b)   kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach — obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

c)   najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

13)  wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia;

14)  wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości — zgodnie z § 7.

2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

1)   nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie;

2)   wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony;

3)   wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi;

4)   informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

5)   wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne — jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

6)   w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie — wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

7)   wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

8)   graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie;

9) 17) wykaz:

a)   jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

—  ich nazw (firm) i siedzib,

— przedmiotów działalności,

— właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

— udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

b)  jednostek nieobjętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, z uzasadnieniem odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

— kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

— wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

c)   udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy ponadto podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną, oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną;

10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym:

a)   podstawowe wielkości sprawozdań finansowych,

b)   nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

c)   nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach — ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach;

11) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

12)  wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub w danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń zawartych w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

13)  opis:

a) 18) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego,

b)   sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, w tym obowiązujących, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

c)   metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

14)  wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

a)   kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

b)   kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach — obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

c)   najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

15)  wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu;

16)  wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości — zgodnie z § 7.

§ 7. 1. 19) We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.

2. Wskazania różnic w wartości ujawnionych danych dla danego obszaru nie dokonuje się, jeżeli wskazanie danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności, przy czym informację o takiej sytuacji podaje się wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 20) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 33, poz. 260), które weszło w życie z dniem 15 marca 2009 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. poz. 469), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

4) Rozporządzenie Mnistra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 45) utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 99).

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)    Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13)   Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 października 2005 r.