ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych w terminach, trybie i w sposób określony w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, w układzie wynikającym z dyspozycji art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

3. Materiały do projektów, o których mowa w § 2 ust. 2, dysponenci opracowują ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Kraju, a także innych strategii, programów i dokumentów planistycznych, przyjętych przez Radę Ministrów.

§ 4. 1. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia zainteresowanym dysponentom oraz do wiadomości Ministrowi Finansów.

3. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

4. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działu „Oświata i wychowanie” oraz dla działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

5. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej pomiędzy poszczególnych wojewodów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje się odpowiednio do projektów, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 5. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 — Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 2) ) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2008; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-6 — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-7 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-8 — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-9 — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-10 — Renty wynikające z wyroków i ugod sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-11 — Skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do stawki awansowej pierwszej i drugiej dla prokuratorów oraz sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-12 — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-13 — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-14 — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:

1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy — w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” — także w podziale na rozdziały;

2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;

4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;

5) świadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i zawodów „Przyjaźń 84” wypłacane na podstawie art. 38 i 38a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. N r 155, poz. 1298, z 2006 r. N r 64, poz. 448 i N r 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206) oraz art. 23b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 3) ).

3. Formularz RZ-2 właściwi ministrowie, w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Formularze: RZ-1, RZ-8 i RZ-9 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: RZ-3, RZ-4, RZ-7 i RZ-8 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”, a formularz RZ-3 i RZ-8 — również ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Formularz RZ-3 Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych przedstawia w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Formularz RZ-8 dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularze: RZ-5 (w zakresie przejść granicznych) i RZ-13 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

8. Formularz RZ-6 przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, właściwi dysponenci części.

9. W terminie 28 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia dysponenci opracują i przedłożą Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zestawienie zadań, według formularza oznaczonego symbolem BZ-1 — Zestawienie głównych zadań, wraz z opisem celów tych zadań, mierników wykonania, a także podmiotów odpowiedzialnych za realizację tych zadań; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2008, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

3) DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

4) BW-S — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

5) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

6) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (bez członków służby cywilnej); wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

7) PZ-1A — Zatrudnienie i wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w państwowych jednostkach budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

9) SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

10) BW-I — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

11) IW — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 24a do rozporządzenia;

12)SW-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

13) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

14) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

15) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

16) B-4Z — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

17) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

18) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

19) BW-Z — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

20) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

21) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

22) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

23) PB — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

24) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

25) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

26) PFC-FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalno--Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

27) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

28) F-SPO — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

29) F-STR — Finansowanie, prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004—2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

30) WPRiR — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

31) F-NSRO — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007—2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

32) PF-FS — Plan finansowy niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

33) PF-ARM — Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

34) PF-PARP — Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

35) PF-AMW/WAM — Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

36) PF-ARR — Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

37) PF-ARiMR — Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

38) PF-AIMR — Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

39) PF-ANRZ — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

40) PF-ZUS — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

41) PF-JDR — Plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, BZS i B-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-I i BZS wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1A, BW i BZS (Część A i B) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-1A, PZ-2, BW-I, BZS, PR, PE, PB i PF-FS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i PF-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”.

przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji.

11.  Formularz PR ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12.  Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Formularze: PE i PB właściwi ministrowie i wojewodowie, realizujący projekty w ramach Instrumentu Finansowego Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w części przeznaczonej na dostosowanie do wymogów Układu Schengen, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

14. Dysponenci części budżetowych biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem na formularzach: F-STR, F-NSRO, F-SPO oraz PB nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

15. W terminie 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2008, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, w danej części lub częściach budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ-2 — Zestawienie planowanych wydatków dla poszczególnych zadań budżetowych na następny rok budżetowy wraz z określeniem źródła pochodzenia środków; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

2) BZ-3 — Zestawienie planowanych wydatków w układzie zadaniowym na rok następny, a także planowanych wydatków na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS, którego wzór stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia.

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER, którego wzór stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA, którego wzór stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz agencji przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 określa załącznik nr 58 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę wartości kosztorysowej inwestycji wieloletniej ustala się w wysokości 300 mln zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. (poz. 628)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206.