ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów,

mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 3 i 3a.

§ 2. Wykaz urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999 r.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 671/2004/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/1999 z tytułu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L nr 105 z 14.04.2004 r.).

§ 3a. Wykaz urzędów celnych właściwych dla tranzytu wspólnotowego ropy naftowej i gazu realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 82, poz. 746).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. (poz. 2511)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).