ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze 2)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. Nr 25, poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych — rozumie się przez to rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;”;

2) w § 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania miesięczne, sprawozdania o wymogach kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, informacje o wybranych danych finansowych, półroczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe domu maklerskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dom maklerski, którego skala prowadzonej działalności jest znacząca, zgodnie z § 7 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, który jednocześnie wykonuje czynności polegające na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania o wymogach kapitałowych z tytułu:

1) ryzyka rynkowego;

2) ryzyka kredytowego;

3) ryzyka rozliczenia;”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie o skonsolidowanych wymogach kapitałowych, a wraz z nimi także informację o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, jeżeli obowiązek ich sporządzania wynika z odrębnych przepisów.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy dom maklerski rozpoczął działalność maklerską w piątym lub szóstym miesiącu roku obrotowego, sporządzanie i przesyłanie sprawozdania o wymogach kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego oraz sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze tego roku obrotowego nie jest obowiązkowe.”;

3) po § 91 dodaje się § 91a w brzmieniu:

„§ 91a. 1. Sprawozdania o wymogach kapitałowych z tytułu:

1) ryzyka operacyjnego — sporządza się dwa razy w roku w odstępach 6-miesięcznych — pierwszy raz za pierwsze półrocze roku obrotowego oraz drugi raz za cały rok obrotowy, przy czym tabelę nr 6, o której mowa w załączniku nr 3a do rozporządzenia, sporządza się raz na miesiąc za ostatnie 12 miesięcy;

2) ryzyka rynkowego — sporządza się raz na miesiąc, a także raz na 12 miesięcy za cały rok obrotowy;

3) ryzyka kredytowego — sporządza się raz na 3 miesiące, za 3 miesiące roku obrotowego;

4) ryzyka rozliczenia — sporządza się raz na 3 miesiące, za 3 miesiące roku obrotowego.

2. Dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, prezentuje się narastająco od początku roku obrotowego.

3. W przypadku gdy dom maklerski jest obowiązany do spełnienia norm adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się również w ujęciu skonsolidowanym; sprawozdania te sporządza się raz na 6 miesięcy, za pierwsze półrocze roku obrotowego i za cały rok obrotowy.”;

4) w § 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do sprawozdania o skonsolidowanych wymogach kapitałowych dołącza się informację o wybranych skonsolidowanych danych finansowych określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia za okres i na dzień, którego to sprawozdanie dotyczy.”;

5) w § 97:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie z dużych zaangażowań zawiera następujące informacje:”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli dom maklerski oblicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego metodą wewnętrznych ratingów, o której mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, dostarcza Komisji sprawozdanie obejmujące 20 największych zaangażowań w ujęciu skonsolidowanym z wyłączeniem zaangażowań, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.”;

6) po § 99 dodaje się § 99a w brzmieniu:

„§ 99a. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.

2. Informację o wybranych skonsolidowanych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B, D, E i F informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych — według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych — narastająco od początku roku obrotowego.”;

7) w § 101:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Raport, o którym mowa w § 89 ust. 9, dostarcza się wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.”,

b) dodaje się ust. 14 i 15 w brzmieniu:

„14. Sprawozdanie, o którym mowa w § 91a ust. 1:

1) pkt 1 — dostarcza się w terminie 20 dni od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem, przy czym sprawozdanie za cały rok obrotowy sporządzane na podstawie danych ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych rocznego sprawozdania finansowego dostarcza się wraz ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) pkt 2 — dostarcza się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem, przy czym sprawozdanie za cały rok obrotowy sporządzane na podstawie danych ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych rocznego sprawozdania finansowego dostarcza się wraz ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym;

3) pkt 3 i 4 — dostarcza się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.

15. Sprawozdanie, o którym mowa w § 91 ust. 3, dostarcza się w terminie 20 dni od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem, przy czym sprawozdanie za cały rok obrotowy sporządzane na podstawie danych ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych rocznego sprawozdania finansowego dostarcza się wraz ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym.”;

8) w § 102:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3d w brzmieniu:

„3a. Wzór sprawozdania o wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka operacyjnego określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

3b. Wzór sprawozdania o wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka rynkowego określa załącznik nr 3b do rozporządzenia.

3c. Wzór sprawozdania o wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka kredytowego określa załącznik nr 3c do rozporządzenia.

3d. Wzór sprawozdania o wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka rozliczenia określa załącznik nr 3d do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Wzór informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzór sprawozdania z dużych zaangażowań określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.”;

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w instrukcji:

a) w CZĘŚCI A pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W wierszu 09 należy podać wysokość niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. Wielkość niepodzielonego zysku z lat ubiegłych określana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości.”,

b) CZĘŚĆ D otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ D

93. W wierszach 99, 100 i 101 należy podać informację o przewidywanym w ciągu najbliższych 60 dni niespełnieniu wymogów kapitałowych określonych w rozporządzeniu o wymogach kapitałowych.”;

10) dodaje się załączniki nr 3a—3d do rozporządzenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia;

11) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w tabeli:

— poz. 21 otrzymuje brzmienie:


3.8.1. Akcje i udziały, o których mowa w § 2 ust. 3 zał. 12

21

— dodaje się poz. 71—73 w brzmieniu:


6. Wskazanie przepisów rozporządzenia o wymogach kapitałowych, których naruszenie jest przewidywane

71

7. Przewidywany termin niespełnienia wymogów

72

8. Przyczyny przewidywanego niespełnienia wymogów kapitałowych

73

b) w instrukcji dodaje się pkt 70 w brzmieniu:

„70. W wierszach 71—73 należy podać informację o przewidywanym w ciągu najbliższych 60 dni niespełnieniu wymogów kapitałowych określonych w rozporządzeniu o wymogach kapitałowych.”;

12) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części E:

a) w tabeli dodaje się kolumny 3a i 3b w brzmieniu:


Liczba instrumentów Wartość wg ceny nabycia (w zł)
3a 3b
b) w opisie po zdaniu pierwszym dodaje się następujące zdania w brzmieniu:

„Kolumna 3a — Liczba danego rodzaju instrumentów posiadanych przez podmiot.

Kolumna 3b — Wartość posiadanych przez podmiot instrumentów, obliczona na podstawie ceny nabycia (w zł).”,

c) w części F zmienia się zawartość tabeli w następujący sposób:


Data zawarcia transakcji Ilość transakcji Nazwa

strony powiązanej

NIP*) Przedmiot

i rodzaj transakcji

Wartość transakcji

(w zł) (wartość godziwa)

Wartość transakcji

(w zł)

(wartość transakcyjna)d) w części F pod tabelą dodaje się przypis następującej treści:

*) Należy podać nr NIP lub odpowiednik stosowany poza UE; w przypadku braku — należy wprowadzić zera.”;

13) dodaje się załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. (poz. 983)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 97).