ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r.

§ 3. 1. Do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe drugiego półrocza 2011 r. oraz pierwszego półrocza 2012 r. może być stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. Nr 222, poz. 1761).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. (poz. 931)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 134, poz. 780.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz-wspólnotowych transakcjach (Dz. U. Nr 222, poz. 1761), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.