ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 82, poz. 749 i Nr 283, poz. 2829) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. IV:

a) uchyla się pkt 4,

b) w pkt 5 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Cieszynie 335030

2) w Ip. V w pkt 3 uchyla się lit. b;

3) w Ip. VIII:

a) w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Nysie 381040

b) uchyla się pkt 2;

4) w Ip. X:

a) w pkt 2 dodaje się lit. c i d w brzmieniu:


c Oddział Celny w Stalowej Woli 402050
d Oddział Celny w Mielcu 402060

b) uchyla się pkt 3;

5) w Ip. XI:

a) w pkt 2 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Świecku 412020

b) uchyla się pkt 3;

6) w Ip. XII w pkt 1 uchyla się lit. e;

7) w Ip. XV:

a) uchyla się pkt 3,

b) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Jeleniej Górze 454040

c) w pkt 4 uchyla się lit. c.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).