ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz termin powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji.

§ 2. 1. Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi 0,6% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 1200 euro.

2. W przypadku gdy umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, kwota minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, ustalona zgodnie z ust. 1, jest za każdy kolejny miesiąc następujący po okresie 12 miesięcy zwiększana o 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jednak niż o równowartość w złotych 100 euro za każdy taki miesiąc.

3. Równowartość w złotych kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana.

4. W przypadku biura usług płatniczych rozpoczynającego działalność w zakresie usług płatniczych całkowitą kwotę transakcji płatniczych, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu działalności i planu finansowego, o których mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 3. Obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych.

§ 4. Umowy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).