ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego Lublin.

2. Szczegółowy opis granic i obszar składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Lublin ustanawia się Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1116.