ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948, z późn. zm, 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) w pkt 1 wyrazy „379 354 zł” zastępuje się wyrazami „418 807 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „151 872 zł” zastępuje się wyrazami „167 667 zł”,

c) w pkt 3 wyrazy „151 787 zł” zastępuje się wyrazami „167 573 zł”,

d) w pkt 4 wyrazy „2 537 zł” i „1 240 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „2 801 zł” i „1 369 zł”.

e) w pkt 5 wyrazy „50 621 zł” i „257 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „55 886 zł” i „284 zł”,

f) w pkt 6 wyrazy „51 011 zł” i „256 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „56 316 zł” i „283 zł”,

g) w pkt 7 wyrazy „1 240 zł” zastępuje się wyrazami „1 369 zł”;

2) w § 14:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyrazy „1 896 zł” zastępuje się wyrazami „2 093 zł”,

— w pkt 2 wyrazy „1 768 zł” zastępuje się wyrazami „1 952 zł”,

— w pkt 3 wyrazy „1 526 zł” zastępuje się wyrazami „1 685 zł”,

— w pkt 4 wyrazy „1 240 zł” zastępuje się wyrazami „1 369 zł”,

— w pkt 5 wyrazy „498 zł” zastępuje się wyrazami „550 zł”,

— w pkt 6 wyrazy „1 240 zł” zastępuje się wyrazami „1 369 zł”,

— w pkt 7 wyrazy „2 537 zł” zastępuje się wyrazami „2 801 zł”,

b) w ust. 2 wyrazy „257 zł” zastępuje się wyrazami „284 zł”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246, poz. 1801, z 2007 r. Nr 247, poz. 1827 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1123.