ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. U. Nr 97, poz. 972 i Nr 219, poz. 2221, z 2005 r. Nr 78, poz. 687 oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3;

2) w § 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Procedury uproszczonej w formie zgłoszenia niekompletnego, o której mowa w art. 253 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, lub procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego, o której mowa w art. 253 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się do towarów, które są:”;

3) w § 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się przy objęciu procedurą wywozu, uszlachetniania biernego oraz przeznaczeniem celnym powrotnego wywozu towarów:”;

4) w § 6 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się przy objęciu procedurą składu celnego towarów, które są:”;

5) w § 7:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się przy objęciu procedurą dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej towarów, które:”,

b) uchyla się ust. 2;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Organ celny wydający pozwolenie może określić rodzaje towarów, które nie mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, poza godzinami pracy urzędu celnego oraz które nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia.”.

§ 2. Do pozwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).