ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych;

2) wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

§ 2. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, zawiera następujące dane:

1) datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku;

2) miejsce i cel składania zgłoszenia;

3) dane identyfikujące podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia i jego adres zamieszkania;

4) dane identyfikujące spadkodawcę, darczyńcę lub inną osobę, od której lub po której zostały nabyte własność rzeczy lub prawa majątkowe, oraz adres zamieszkania tej osoby;

5) tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;

6) dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych;

7) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych;

8) dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub praw majątkowych;

9) oświadczenie i podpis nabywcy.

2. W przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn — w zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, powinny być zawarte także dane dotyczące sposobu przekazania środków pieniężnych.

§ 3. Określa się wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629.