ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 155, poz. 1088) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w Ip. IV w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny w Sławkowie 331030

2) w Ip. XIII:

a) w pkt 1 uchyla się lit. c,

b) w pkt 2 uchyla się lit. d.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).