ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. (poz. 2131)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU ODPADAMI1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz.1427).