ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

2. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Informacja, o której mowa w § 1, przekazywana jest, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym, przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską bądź poprzez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego.

2. Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki poleconej, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. (poz. 1932)

WZÓR

INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).