ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji:

a) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

b) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu

— zwanej dalej „ewidencją”;

2) zakres informacji, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, na podstawie której Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, zwana dalej „Komisją”, dokonuje wpisu do ewidencji;

3) tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji.

§ 2. 1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej.

2. Ewidencja zawiera dane, o których mowa w § 3 i 4, oddzielnie dla każdego z emitentów, a w przypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi — podmiotów ubiegających się o dopuszczenie tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

3. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych wskazanych w § 3 i 4.

4. Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy.

5. W terminie 1 dnia roboczego od dnia dokonania wpisu do ewidencji Komisja uaktualnia ewidencję na swojej stronie internetowej.

§ 3. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie informacji obejmującej następujące dane mające odpowiednie zastosowanie do emitenta:

1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba i adres emitenta, numer właściwego rejestru, branża, w której działa emitent;

2) rodzaj papierów wartościowych (w przypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych z jednej akcji);

3) oznaczenie emisji papierów wartościowych;

4) jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych;

5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych;

6) odpowiednio:

a) data zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego, na podstawie którego przeprowadzono subskrypcję lub sprzedaż papierów wartościowych,

b) data złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy albo w art. 42 ust. 1 ustawy,

c) podstawa prawna braku obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego;

7) liczba papierów wartościowych:

a) będących przedmiotem oferty publicznej,

b) skutecznie subskrybowanych lub sprzedanych;

8) cena emisyjna lub cena sprzedaży papierów wartościowych;

9) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych;

10) informacja o dojściu oferty do skutku.

§ 4. W przypadku papierów wartościowych i instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie informacji obejmującej następujące dane mające odpowiednie zastosowanie do emitenta lub do podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:

1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba i adres emitenta albo podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu oraz numer właściwego rejestru i branża, w której działa emitent albo podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu;

2) rodzaj papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi (w przypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych z jednej akcji);

3) oznaczenie emisji papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi;

4) jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych — cena emisyjna;

5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o emisji papierów wartościowych albo data podjęcia, przez właściwy organ podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu;

6) odpowiednio:

a) data zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego albo warunków obrotu, na podstawie którego:

— dopuszczono papiery wartościowe do obrotu na rynku regulowanym,

— dopuszczono instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym,

b) data złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy albo w art. 42 ust. 1 ustawy,

c) podstawa prawna braku obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego;

7) nazwa rynku regulowanego, do obrotu na którym papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały dopuszczone, lub alternatywnego systemu obrotu, do którego papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały wprowadzone;

8) liczba papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu;

9) data dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu albo data dopuszczenia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

§ 5. 1. W przypadku papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej:

1) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem warunku lub

2) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem warunku

— w informacji, o której mowa w § 3 lub 4, wskazuje się liczbę papierów wartościowych faktycznie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

2. W zakresie określonym w ust. 1, papiery wartościowe uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu w dacie ziszczenia się warunku.

§ 6. 1. Ewidencja jest udostępniana do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji i na jej stronie internetowej.

2. W siedzibie Komisji dane z ewidencji udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.

3. Udostępnienie danych może nastąpić w formie:

1) udostępnienia ewidencji w siedzibie Komisji, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;

2) sporządzenia wydruku z ewidencji, obejmującego wszystkie dane zawarte w ewidencji dotyczące podmiotu wskazanego we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4.  Wnioski o udostępnienie danych zawartych w ewidencji mogą być składane przez zainteresowane osoby w formie pisemnej lub ustnej. Wniosek powinien wskazywać podmiot, którego dane mają podlegać udostępnieniu, oraz formę ich udostępnienia.

5. Komisja udostępnia dane w formie i zakresie wskazanym we wniosku.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 16 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. Urz. KPWiG Nr 13, poz. 326).