ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511 i Nr 272, poz. 2693 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w Ip. III w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:


g

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie morskim

2) w lp. VI:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b,

b) w pkt 2 uchyla się lit. b;

3) w Ip. XIII w pkt 1 uchyla się lit. a.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).