ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie art. 36 ust. 7 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 i Nr 170, poz. 1790) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, kopie karty 2 lub 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzone przez właściwe dla odbierającego władze celne lub podatkowe, mogą być wykorzystane jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

2. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4.

3. Na wniosek prowadzącego skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu celnego po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w duplikatach kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z danymi zawartymi w karcie 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 7 dni opieczętowuje urzędowymi pieczęciami duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego i nadaje tym duplikatom numer rejestracyjny, zgodny z numerem karty 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

4. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego muszą zawierać wyraz „DUPLIKAT”.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju.”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493), do których stosuje się stawkę 0 oraz wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy może być wykorzystany dokument handlowy z potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę tych wyrobów.

2. W przypadku dostawy wewnątrzwspól-notowej wyrobów, o których mowa w ust. 1, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z przepisami § 12 ust. 3 i 4.

3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z przemieszczaniem na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w ust. 1, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się w przypadku, gdy wysyłka wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nastąpiła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 sierpnia 2004 r.”;

3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, poza potwierdzeniem jej przez odbiorcę, powinna być również potwierdzona przez właściwe władze państwa członkowskiego, gdy jest to zgodne z ustawodawstwem takiego państwa.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).