ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm. 2) ).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4. 1. Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

2. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.

3. Wysokość wydatków na pozamilitame przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia do wiadomości zainteresowanym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Podziału kwoty wydatków dla działu „Oświata i wychowanie” oraz dla działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej pomiędzy poszczególnych dysponentów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne”, pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 — Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 — Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 — Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2006 r. oraz zadania, których realizacja kończy się w 2005 r.; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 3) ) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-6 — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-7 — Finansowanie zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-8 — Wspótfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-9 — Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-10 — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-11 — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-12 — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-13 — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-14 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-15 — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ-16 — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) RZ-17 — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) RZ-18 — Renty wynikające z wyroków i ugod sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) RZ-19 — Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:

1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” także w podziale na rozdziały;

2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;

4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;

5) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 4) ).

3. Formularz RZ-4 właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4.  Formularze: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-12, RZ-15, RZ-16 i RZ-17 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: RZ-10, RZ-11, RZ-12 i RZ-14 dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają, w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

6. Formularze: RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-12, RZ-15 i RZ-17 dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularz RZ-17 ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

8. Formularze RZ-3 i RZ-12 właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu „Obrona narodowa” przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Formularz RZ-19 właściwi ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2006, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

3) DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

4) DAF — Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

5) BW-S — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

6) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

7) PZ-1 —Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

9) SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalnorentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

10) BW-I — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozpo-rządzenia;

11) IW — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

12) BW-IA — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (nie-związanych z budownictwem) realizowanych w działach 750 — Administracja publiczna, 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 — Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

13) SW-1 — Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

14) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

15) ŚR — Wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę ajimentacyjną; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

16) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

17) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

18) B-4Z — Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

19) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

20) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

21) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

22) IP — Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

23) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

24) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

25) PB — Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

26) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

27) F-SPO — Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

28) F-STR — Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozpo-rządzenia;

29) WPRiR — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

30) SFP-FS — Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

31) SFP-ARM — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

32) SFP-GN — Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

33) SFP-FB — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

34) SFP-ARR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

35) SFP-ARiMR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

36) SFP-ANR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

37) SFP-ANRZ — Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

38) SFP-ZUS — Wybrane elementy planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

39) SFP-JDR — Wybrane elementy planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia.

40)  POM — Ustalanie limitów wydatków na pomoc publiczną z budżetu państwa w odniesieniu do pomocy indywidualnej udzielanej w formie dotacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 58a do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z

ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, BW-S i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB i SFP-FS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i SFP-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularze PR oraz IP ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną — przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 określa załącznik nr 59 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustala się w wysokości 300 mln zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. (poz. 764)

Załącznik 1

RZ-1

Załącznik 2

RZ-2

Załącznik 3

RZ-3

Załącznik 4

RZ-4

Załącznik 5

RZ-5

Załącznik 6

RZ-6

Załącznik 7

RZ-7

Załącznik 8

RZ-8

Załącznik 9

RZ-9
(PDF)

Załącznik 10

RZ-10

Załącznik 11

RZ-11

Załącznik 12

RZ-12

Załącznik 13

RZ-13

Załącznik 14

RZ-14

Załącznik 15

RZ-15

Załącznik 16

RZ-16

Załącznik 17

RZ-17

Załącznik 18

RZ-18

Załącznik 19

RZ-19

Załącznik 20

BD

Załącznik 21

BW
(PDF)

Załącznik 22

DPO

Załącznik 23

DAF

Załącznik 24

BW-S

Załącznik 25

BW-PL

Załącznik 26

PZ-1

Załącznik 27

PZ-2

Załącznik 28

SUS

Załącznik 29

BW-I

Załącznik 30

IW

Załącznik 31

BW-IA
(PDF)

Załącznik 32

SW-1

Załącznik 33

SW-2

Załącznik 34

ŚW

Załącznik 35

BZS

Załącznik 36

BZSA

Załącznik 37

B-4Z

Załącznik 38

B-7Z

Załącznik 39

BZS-z

Załącznik 40

PR

Załącznik 41

IP
(PDF)

Załącznik 42

PP

Załącznik 43

PE

Załącznik 44

PB

Załącznik 45

PFC
(PDF)

Załącznik 46

F-SPO

Załącznik 47

F-STR
(PDF)

Załącznik 48

WPRiR

Załącznik 49

SFP-FS
(PDF)

Załącznik 50

SFP-ARM
(PDF)

Załącznik 51

SFP-GN
(PDF)

Załącznik 52

SFP-FB
(PDF)

Załącznik 53

SFP-ARR
(PDF)

Załącznik 54

SFP-ARiMR
(PDF)

Załącznik 55

SFP-ANR
(PDF)

Załącznik 56

SFP-ANRZ
(PDF)

Załącznik 57

SFP-ZUS
(PDF)

Załącznik 58

SFP-JDR
(PDF)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306, z 2004 r. Nr 118, poz. 1232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280 i Nr 68, poz. 591.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726.