ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych i zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”, oraz innych podmiotów pośredniczących w zbywaniu papierów wartościowych, emitowanych przez Skarb Państwa, w zakresie obrotu tymi papierami wartościowymi.

§ 2. 1. Podmioty wymienione w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, nabyte w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych.

3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji, prowadzonym przez Krajowy Depozyt, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty wymienione w § 1 upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

§ 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, w terminie do 7. roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.

3. Zweryfikowane sprawozdania Krajowy Depozyt przekazuje, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do 14. roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 4, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do 7. roboczego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim.

§ 5. 1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbowymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych i na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 6. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 3, sporządzanych za lipiec 2004 r.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 4, sporządzanych za czerwiec 2004 r.

3. Do czasu sporządzania sprawozdań miesięcznych na zasadach określonych w rozporządzeniu stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1503).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. (poz. 1244)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 106, poz. 1119).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1205.