ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 oraz z 2003 r. Nr 125, poz. 1160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. 2) ),”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawa – Ordynacja podatkowa – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. 3) ),”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335 oraz z 2003 r. Nr 153, poz. 1501),”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm. 4) ) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132),”;

2) w § 3 po pkt 22 dodaje się pkt 23 i 24 w brzmieniu:

„23) Rb-23 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia,

24) Rb-28 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia.”;

3) w § 4 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w zakresie przepływów i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

a) kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

b) kierownicy agencji – Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,”;

4) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostkowe – sporządzane są przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie ksiąg rachunkowych,”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem jednostkowego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego Rb-PDP i Rb-NDS, jednostkowych sprawozdań jednostek korzystających ze środków na prefinansowanie Rb-23 PRF i Rb-28 PRF, które sporządza się w złotych, oraz sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość,”;

5) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia,”;

6) w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Państwowe jednostki budżetowe i agencje otrzymujące środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności uzgadniają z bankami, w których prowadzone są ich rachunki, stany środków na tych rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego – wykazywane w sprawozdaniach Rb-23 PRF.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po rozdziale 17 dodaje się rozdział 18 w brzmieniu:

ROZDZIAŁ 18

Sprawozdania budżetowe z rozliczenia środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

§ 27. 1. Pożyczkobiorcy – kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji – sporządzają i przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania:

1) Rb-23 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

2) Rb-28 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Sprawozdanie Rb-23 PRF sporządza się w zakresie danych dotyczących rachunków bankowych otwartych dla potrzeb operacji pieniężnych dotyczących prefinansowania, w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa, programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności, wykazując w:

1) wierszu 11 – kwotę środków finansowych otrzymanych od początku realizacji programu/projektu do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego,

2) wierszu 12 – kwotę środków otrzymanych od początku bieżącego roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego,

3) wierszu 13 – kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów od początku realizacji programu/projektu,

4) wierszu 14 – kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów w bieżącym roku budżetowym,

5) wierszu 15 – kwotę wydatkowanych środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu,

6) wierszu 16 – kwotę wydatkowanych środków w bieżącym roku budżetowym,

7) wierszu 17 – stan środków na rachunku bankowym.

3. Sprawozdanie Rb-28 PRF sporządza się zgodnie z treścią formularza w zakresie wydatków poniesionych ze środków na prefinansowanie i zaciągniętych zobowiązań – odrębnie dla każdego programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności – w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach, wykazując w:

1) kolumnie 3 – symbol programu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub symbol projektu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności,

2) kolumnie 4 – numer umowy pożyczki,

3) kolumnach 5–7 – odpowiednią dla danego wydatku klasyfikację budżetową,

4) kolumnie 8 – plan wydatkowania środków na prefinansowanie w całym okresie realizacji programu lub projektu,

5) kolumnie 9 – plan wydatkowania środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym,

6) kolumnie 10 – wydatkowanie środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu.

7) kolumnie 11 – wydatkowanie środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym,

8) kolumnie 12 – wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania związane z realizacją zadań finansowanych ze środków na prefinansowanie, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego,

9) kolumnie 13 – te zobowiązania spośród wykazanych w kolumnie 12, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są przedawnione ani umorzone.

4. Jako symbole programów/projektów wykazywane w kolumnie 3 sprawozdania Rb-28 PRF przyjmuje się pierwsze litery nazw programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (np. symbol SPOWKP – dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, symbol SPORZL – dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, symbol SPOT – dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport itd.) lub projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

5. W celu ustalenia kompletności sprawozdania sporządza się, na odrębnym formularzu, zestawienie zbiorczych kwot według poszczególnych umów pożyczki, w zakresie danych dotyczących kolumn 8–13.

6. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wykazanych danych w sprawozdaniu należy stosować odpowiednie liczby kontrolne; liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce „paragraf” z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

7. Sprawozdanie Rb-28 PRF przekazuje się do Ministerstwa Finansów w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych, a sprawozdanie Rb-23 PRF w formie papierowej.

8. Forma elektroniczna sprawozdania Rb-28 PRF powinna mieć postać zbioru typu baza danych (dbf) bez sum zbiorczych i pozycji kontrolnych.

9. Postać zbioru sprawozdania przekazywanego na nośnikach elektronicznych jest następująca:

1) nazwa zbioru:

Zxnnrrmc,

gdzie:

x – rodzaj sprawozdania F – dla sprawozdania – Rb-28 PRF

nn – nr sprawozdania 28

rr – rok sprawozdawczy

mc – miesiąc sprawozdawczy

przykład nazwy zbioru:

dla sprawozdania Rb-28 PRF za listopad 2004 r. – ZF280411

2) struktura zbioru:


Nazwa pola

Typ pola

Długość
pola

Uwagi

CZ Numeryczny 2 Symbol części z rubr. 1
WOJ Numeryczny 2 Symbol woj. z rubr. 2
SYMBPRG Znakowy 6 Symbol programu lub projektu z rubr. 3
NRUPOZ Znakowy 19 Numer umowy pożyczki z kol. 4
Pierwsze 6 znaków jest zarezerwowane na symbol programu (projektu).
Jeżeli symbol programu (projektu) składa się z mniejszej liczby znaków niż 6, to należy uzupełnić go spacjami do 6 pozycji włącznie.
DZ Numeryczny 3 Symbol działu z kol. 5
ROZ Numeryczny 5 Symbol rozdziału z kol. 6
PAR Numeryczny 4 Symbol paragrafu z kol. 7
KW1 Numeryczny 16 Kwota z kol. 8
KW2 Numeryczny 16 Kwota z kol. 9
KW3 Numeryczny 16 Kwota z kol. 10
KW4 Numeryczny 16 Kwota z kol. 11
KW5 Numeryczny 16 Kwota z kol. 12
KW6 Numeryczny 16 Kwota z kol. 13”

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

A) w § 3 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w kolumnie „Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń...” wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez gminę lub miasto na prawach powiatu za okres sprawozdawczy: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych), a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień; wykazywane w tej kolumnie skutki ulg powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności; wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrami przypisów i odpisów, z wyjątkiem decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu płatności na raty; w kolumnie tej wykazuje się również skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy, udzielane w trybie art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ II instancji albo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.”,

B) w § 25:

a) w pkt 4:

– po lp. 26 dodaje się lp. 26a, 26b, 26c i 26d w brzmieniu:


26a

D111P

Numeryczne

15

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa – plan (po zmianach)

26b

D111W

Numeryczne

15

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa – wykonanie od początku roku

26c

D112P

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł – plan (po zmianach)

26d

D112W

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł – wykonanie od początku roku

– po lp. 34 dodaje się lp. 34a, 34b, 34c i 34d w brzmieniu:


34a

D141P

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na prefinanso-wanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – plan (po zmianach)

34b

D141W

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na prefinansowa-nie programów i projektów finansowa-nych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie od początku roku

34c

D142P

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – plan (po zmianach)

34d

D142W

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie od początku roku

– po lp. 36 dodaje się lp. 36a, 36b, 36c i 36d w brzmieniu:


36a

D151P

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na prefi-nansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – plan (po zmianach)

36b

D151W

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na prefi-nansowanie programów i projektów fi-nansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie od początku roku

36c

D152P

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – plan (po zmianach)

36d

D152W

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na reali-zację programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków z fundu-szy strukturalnych i Funduszu Spój-ności – wykonanie od początku roku

– po lp. 46 dodaje się lp. 46a, 46b, 46c i 46d w brzmieniu:


46a

D211P

Numeryczne

15

Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa – plan (po zmianach)

46b

D211W

Numeryczne

15

Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa – wykonanie od początku roku

46c

D212P

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł – plan (po zmianach)

46d

D212W

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł – wykonanie od początku roku

– po lp. 52 dodaje się lp. 52a, 52b, 52c i 52d w brzmieniu:


52a

D241P

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na prefinansowanie programów i proje-któw finansowanych z udziałem śro-dków z funduszy strukturalnych i Fun-duszu Spójności – plan (po zmianach)

52b

D241W

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na prefinansowanie programów i proje-któw finansowanych z udziałem śro-dków z funduszy strukturalnych i Fun-duszu Spójności – wykonanie od początku roku

52c

D242P

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – plan (po zmianach)

52d

D242W

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na re-alizację programów i projektów finan-sowanych z udziałem środków z fun-duszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie od początku roku

– po lp. 54 dodaje się lp. 54a, 54b, 54c i 54d w brzmieniu:


54a

D251P

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na prefinansowanie programów i proje-któw finansowanych z udziałem śro-dków z funduszy strukturalnych i Fun-duszu Spójności – plan (po zmianach)

54b

D251W

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na prefinansowanie programów i proje-któw finansowanych z udziałem śro-dków z funduszy strukturalnych i Fun-duszu Spójności – wykonanie od początku roku

54c

D252P

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – plan (po zmianach)

54d

D252W

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie od początku roku

b) w pkt 5 po lit. c dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) część IV – uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Lp.

Nazwa
pola

Typ

Liczba
znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

2

WK Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

3

PK Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z woje-wództw zawsze = ‘00’

4

GK Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związ-ku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów
zawsze = ‘00’

5

GT Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = ‘0’,
dla związków JST = ‘Z’

6

PT Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST: ‘0’ – gminy i województwa,
‘1’ – powiaty,
‘2’ – miasta na prawach powiatu;
dla związków pomiędzy JST:
‘6’ – gminno-powiatowe,
‘7’ – międzypowiatowe,
‘8’ – międzygminne,
‘9’ – inne związki JST

7

ROK Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

8

KWARTAL Znakowe

1

Cyfra kwartału

9

DAT_SKW Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

10

UWAGI Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

11

LP Numeryczne

3

Liczba porządkowa

12

KPB Numeryczne

15

Pożyczki z budżetu państwa – OGÓŁEM

13

KPBd Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z budżetu państwa długoterminowe – OGÓŁEM

14

KPI Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł – OGÓŁEM

15

KPId Numeryczne

15

Pożyczki z innych źródeł długoterminowe – OGÓŁEM

16

KPB1 Numeryczne

15

Pożyczki z budżetu państwa na współfinansowanie (udział własny)

17

KPB1d Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z budżetu państwa na współfinansowanie (udział własny) – długotermi-nowe

18

KPI1 Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł na współfinansowanie (udział własny)

19

KPI1d Numeryczne

15

Pożyczki z innych źródeł na współfinansowanie (udział własny) – długoterminowe

20

KPB2 Numeryczne

15

Pożyczki z budżetu państwa na pokrycie wydatków unijnych

21

KPB2d Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z budżetu państwa na pokrycie wydatków unijnych – długoterminowe

22

KPI2 Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł na pokrycie wydatków unijnych

23

KPI2d Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki z innych źródeł na pokrycie wydatków unijnych – długoterminowe

e) część V – uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)


Lp.

Nazwa
pola

Typ

Liczba
znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

2

WK Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

3

PK Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z woje-wództw zawsze = ‘00’

4

GK Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związ-ku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów
zawsze = ‘00’

5

GT Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów
zawsze = ‘0’,
dla związków JST = ‘Z’

6

PT Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST:
‘0’ – gminy i województwa,
‘1’ – powiaty,
‘2’ – miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST:
‘6’ – gminno-powiatowe,
‘7’ – międzypowiatowe,
‘8’ – międzygminne,
‘9’ – inne związki JST

7

ROK Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

8

KWARTAL Znakowe

1

Cyfra kwartału

9

DAT_SKW Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

10

UWAGI Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

11

LP Numeryczne

3

Liczba porządkowa

12

ZBaN Numeryczne

15

Zobowiązania zaciągnięte na realizację zadań bieżących – wartość nominalna

13

ZBaP Data

8

Data zaciągnięcia zobowiąza-nia (podpisania umowy) – (rok, mies., dzień)

14

ZBaS Data

8

Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)

15

ZBaZ Data

8

Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)

16

ZBaU Numeryczne

1

Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych?

0 – nie ujęto;
1 – ujęto

17

ZBbN Numeryczne

15

Zobowiązania zaciągnięte na realizację zadań inwestycyj-nych – wartość nominalna

18

ZBbP Data

8

Data zaciągnięcia zobowiąza-nia (podpisania umowy) – (rok, mies., dzień)

19

ZBbS Data

8

Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)

20

ZBbZ Data

8

Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)

21

ZBbU Numeryczne

1

Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych?

0 – nie ujęto;
1 – ujęto”


c) odnośnik po pkt 1–10 otrzymuje brzmienie:

„* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022).”,

d) w pkt 11 w tabeli „Symbol rodzaju sprawozdania” po symbolu K dodaje się symbole E i L w brzmieniu:


„E

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 4 – uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (część 5 – uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem))”

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części A po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:


Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż

Jednostki otrzymujące kopie sprawozdań (do wiadomości)

1

2

3

4

5

„4) Rb-23 PRF i Rb-28 PRF – jednostki budżeto-we otrzymujące środ-ki na prefinansowanie Ministerstwo Finansów

15 dni

– Instytucja Zarządzająca Programem
– właściwy dys-ponent główny
– agencje otrzymują-ce środki na prefi-nansowanie Ministerstwo Finansów

15 dni

Instytucja Zarządzająca Programem”

b) w części D po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:


Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż

Jednostki otrzymujące kopie sprawozdań (do wiadomości)

1

2

3

4

5

„9) Rb-23 PRF i Rb-28 PRF – jednostki budżeto-we otrzymujące środ-ki na prefinansowanie Ministerstwo Finansów

15 dni

– Instytucja Zarządzająca Programem
– właściwy dys-ponent główny
– agencje otrzymują-ce środki na prefi-nansowanie Ministerstwo Finansów

15 dni

Instytucja Zarządzająca Programem”

10) w załączniku nr 17 do rozporządzenia:

a) wiersz D11 otrzymuje brzmienie:


D11. kredyty i pożyczki, w tym:

b) po wierszu D11 dodaje się wiersze D111 i D112 w brzmieniu:


D111. na prefinansowanie programów i pro-jektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
D112. na realizację programów i projektów fi-nansowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Fundu-szu Spójności, otrzymane z innych źródeł

c) wiersz D14 otrzymuje brzmienie:


D14. papiery wartościowe, w tym:

d) po wierszu D14 dodaje się wiersze D141 i D142 w brzmieniu:


D141. na prefinansowanie programów i proje-któw finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
D142. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

e) wiersz D15 otrzymuje brzmienie:


D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:

f) po wierszu D15 dodaje się wiersze D151 i D152 w brzmieniu:


D151. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
D152. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

g) wiersz D21 otrzymuje brzmienie:


D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

h) po wierszu D21 dodaje się wiersze D211 i D212 w brzmieniu:


D211. na prefinansowanie programów i proje-któw finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
D212. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Fundu-szu Spójności, otrzymane z innych źródeł

i) wiersz D24 otrzymuje brzmienie:


D24. wykup papierów wartościowych, w tym:

j) po wierszu D24 dodaje się wiersze D241 i D242 w brzmieniu:


D241. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
D242. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

k) wiersz D25 otrzymuje brzmienie:


D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:

l) po wierszu D25 dodaje się wiersze D251 i D252 w brzmieniu:


D251. na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
D252. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

11) w załączniku nr 18 do rozporządzenia na końcu dodaje się tabele w brzmieniu:

„Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Wyszczególnienie

Z budżetu
państwa ogółem,

w tym

Z innych źródeł
ogółem,

w tym

długoterminowe

długoterminowe

1

2

3

4

5

6

Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:

1

na współfinansowanie (udział własny)

2

na pokrycie wydatków unijnych

Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)


Lp.

Zadania bieżące

Zadania inwestycyjne

wartość nomi-
nalna

data za-
ciągnię-
cia (pod-pisania umowy) (rok,
mies.,
dzień)

data
rozpo-częcia spłaty
(rok,
mies.,
dzień)

data
zakoń-
czenia
spłaty
(rok,
mies.,
dzień)

czy uję-
to w zo-
bowią-
zaniach
wg tytu-
łów dłuż-
nych1)

wartość nomi-
nalna

data za-
ciągnię-
cia (po-dpisania
umowy)
(rok,
mies.,
dzień)

data
rozpo-
częcia spłaty
(rok,
mies.,
dzień)

data
zakoń-
czenia
spłaty
(rok,
mies.,
dzień)

czy uję-
to w zo-
bowią-
zaniach
wg tytu-
łów dłuż-
nych1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1) Wpisać odpowiednio: 0 – nie ujęto, 1 – ujęto.”;

12) po załączniku nr 26 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 27 i 28 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań za najbliższy okres sprawozdawczy następujący po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2004 r. (poz. 2505)

Załącznik nr 1

Rb-23 PRF

(PDF)

Załącznik nr 2

Rb-28 PRF

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800 i Nr 210, poz. 2135.

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306 oraz z 2004 r. Nr 118, poz. 1232.