ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 27a dodaje się pkt 27b w brzmieniu:

„27b) złożenia wniosku o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) — według siedziby wnioskodawcy;”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) lp. I otrzymuje brzmienie:


I Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej obszar województwa lubelskiego
1 Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin
3 Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość

b) w lp. IV pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy
2 Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

c) w lp. VI pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduń-skowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice
2 Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2694, z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301, z 2006 r. Nr 198, poz. 1458, z 2007 r. Nr 130, poz. 909 i Nr 150, poz. 1062, z 2008 r. Nr 234, poz. 1578 oraz z 2009 r. Nr 89, poz. 731 i Nr 180, poz. 1401.