ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555 i Nr 157, poz. 1058) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przesyłka — rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu, administracyjnego dokumentu towarzyszącego, e-AD, dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy;”;

3) w § 42 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisów ust. 1—3 i 5 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

4) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentu przewozu nie sporządza się, jeżeli wystawiony przez podmiot administracyjny dokument towarzyszący, e-AD, dokument zastępujący e-AD lub dokument dostawy będą zawierały informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6.”;

5) w § 45 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przepisów ust. 1 i 2 oraz 6 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).