ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 457) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 30 września 2009 r. może być stosowany wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418, z 2006 r. Nr 222, poz. 1629 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1267.