ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb zwrotu z budżetu państwa utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości – gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem, służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.

§ 2. 1. Wysokość utraconych dochodów jest wykazywana we wniosku gminy o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody, zwanym dalej „wnioskiem”. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku od nieruchomości.

3. Gmina we wniosku wykazuje:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla gruntów, budynków i budowli, które według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;

3) wysokość utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów, budynków i budowli na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. 1. Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 31 maja roku następnego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie.

2. Korekta wniosku, która wpłynie do wojewody po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty naliczonych środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.

3. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym.

§ 4. W terminie do dnia 31 sierpnia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie, właściwy wojewoda przekazuje kwotę środków, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, na rachunek budżetu gminy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2804)

WZÓR

WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH ORAZ REZERWATACH PRZYRODY

PDF1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782.