ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1)   informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tej informacji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)   korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór informacji podsumowującej oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia:

1)   za lipiec 2013 r. — w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne;

2)   za trzeci kwartał 2013 r. — w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne.

§ 3. 1. Do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. może być stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. Nr 156, poz. 931).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, zawierających transakcje z kontrahentami z Chorwacji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (poz. 724)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35.