ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1211).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2005 r. (poz. 970)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).