ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia wydatków oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń w ramach części 41 – Środowisko określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 159 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami budżetu państwa, w zakresie dotyczącym zadań przejętych przez Ministerstwo Środowiska z Krajowego Zarządu Parków Narodowych;

2) limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92501 – Parki Narodowe do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie 929 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2004 r. (poz. 1540)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).