ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Na podstawie art. 220 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w informatycznych bazach danych, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „ustawą”, tworzonych i wykonywanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie:

a) statystyki ubezpieczeniowej,

b) niezbędnym do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej;

2) okres przechowywania danych, o których mowa w pkt 1.

§ 2. W informatycznych bazach danych gromadzi się dane w zakresie:

1) statystyki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem:

a) ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy,

b) ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy;

2) niezbędnym do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w tym:

a) informacje o zgłoszonych roszczeniach, wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach oraz o odmowach i powodach odmów wypłacenia odszkodowań i świadczeń, z wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy,

b) informacje o osobach, przeciwko którym było prowadzone postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez nie przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem postępowania.

§ 3. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1, nie obejmują danych osobowych.

§ 4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmują:

1) kwotę składki przypisanej brutto z podziałem na sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej „umową”, w tym umowy zawierane indywidualnie, umowy grupowe i umowy zawierane za pośrednictwem banków;

2) kwotę składki przypisanej brutto z umów opłacanych okresowo i jednorazowo w podziale na:

a) umowy zawierane za pośrednictwem: agentów, multiagentów, brokerów, pracowników etatowych, instytucji finansowych, Internetu, infolinii zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów,

b) grupy ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy;

3) liczbę umów oraz liczbę ubezpieczonych z podziałem na:

a) ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń indywidualnych,

b) ubezpieczenia zaliczane do ubezpieczeń grupowych,

c) ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem: banków, agentów, multiagentów, brokerów, pracowników etatowych, instytucji finansowych, Internetu, infolinii zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów,

d) grupy ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy;

4) informacje dotyczące przebiegu szkodowości, w tym:

a) techniczny rachunek ubezpieczeń,

b) wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w podziale na grupy ubezpieczeń (w tym wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto i wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym zakładów ubezpieczeń),

c) wysokość wypłaconych świadczeń z podziałem na świadczenia wypłacane w ubezpieczeniach indywidualnych i ubezpieczeniach grupowych.

§ 5. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, obejmują:

1) kwotę składki przypisanej brutto oraz liczbę umów i przyjętych do ubezpieczenia ryzyk z umów, o których mowa w dziale II w grupie 3 i 10 załącznika do ustawy, w przekrojach identyfikujących pojazdy ubezpieczane z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, marki, modelu, wieku, pojemności silnika i w podziale terytorialnym;

2) kwotę składki przypisanej brutto i liczbę umów ubezpieczeń lokali mieszkalnych zawartych w ramach działu II grupy 8 załącznika do ustawy, w podziale terytorialnym;

3) informacje dotyczące przebiegu szkodowości, w tym:

a) techniczny rachunek ubezpieczeń,

b) wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w podziale na grupy ubezpieczeń (w tym wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto i wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym zakładów ubezpieczeń),

c) wysokość odszkodowań wypłaconych na podstawie umów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 6. 1. Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, gromadzi się w zakresie niezbędnym dla identyfikacji:

1) tożsamości podmiotów uczestniczących w stosunku ubezpieczeniowym, w tym dane obejmujące:

a) ubezpieczonego, współubezpieczonego, poszkodowanego, uprawnionego do otrzymania odszkodowania lub świadczenia, uposażonego, sprawcę, osobę trzecią, której zlecono wykonanie czynności w związku ze spełnieniem świadczenia ubezpieczeniowego, upoważnioną do otrzymania świadczenia, pośrednika ubezpieczeniowego, osobę, za pośrednictwem której zawarto umowę, pełnomocnika poszkodowanego,

b) świadka, rzeczoznawcę (biegłego, lekarza orzecznika);

2) przedmiotu ubezpieczenia, w tym wskazanie rodzajów ubezpieczeń, z których zgłoszono roszczenie, wypłacono odszkodowanie, świadczenie lub z którego dokonano ich odmowy, w podziale na działy i grupy ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy;

3) zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, z tytułu którego zgłoszono roszczenie, wypłacono odszkodowanie, świadczenie lub z którego dokonano ich odmowy;

4) zdarzenia ubezpieczeniowego, w tym dane o miejscu zdarzenia (kraj, miejscowość, typ miejsca) oraz o dacie i czasie, w którym zdarzenie miało miejsce, a także o rodzaju zdarzenia;

5) zgłoszonego roszczenia, wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz roszczenia, z którego odmówiono wypłaty odszkodowania lub świadczenia, w tym dane obejmujące:

a) kod zakładu ubezpieczeń — likwidatora szkody, identyfikator umowy w zakładzie ubezpieczeń, znacznik typu umowy, identyfikator szkody lub świadczenia lub roszczenia w zakładzie ubezpieczeń likwidującym szkodę, kod zakładu, który zawarł umowę, lub kod Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, identyfikator szkody przekazanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, identyfikator zdarzenia ubezpieczeniowego w zakładzie likwidującym, datę zgłoszenia do zakładu likwidującego, odmowę i powód odmowy wypłaty, stan szkody lub świadczenia w zakładzie likwidującym, stan informacyjny szkody,

b) informację umożliwiającą zidentyfikowanie rodzaju ubezpieczenia, z którego zgłoszono roszczenie, wypłacono odszkodowanie, świadczenie lub z którego dokonano odmowy wypłaty, numer agenta ubezpieczeniowego, brokera lub osoby, za pośrednictwem której zawarto umowę.

2. Dla identyfikacji obywateli polskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane obejmujące:

1) indywidualny identyfikator nadawany przez zakład ubezpieczeń, nazwisko, imię, drugie imię;

2) nazwisko rodowe, numer ewidencyjny PESEL, z zastrzeżeniem pkt 4, adres zameldowania, wskazany adres zamieszkania, wskazany adres do korespondencji;

3) nazwę i numer dokumentu tożsamości;

4) datę urodzenia w przypadku braku numeru ewidencyjnego PESEL.

3. Dla identyfikacji obywateli państw obcych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane obejmujące:

1) indywidualny identyfikator nadawany przez zakład ubezpieczeń, nazwisko, imię, drugie imię;

2) nazwisko rodowe, adres zameldowania, wskazany adres zamieszkania, wskazany adres do korespondencji;

3) numer identyfikujący obywatela państwa obcego, z zastrzeżeniem pkt 4, obywatelstwo, nazwę i numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu;

4) datę urodzenia w przypadku braku numeru identyfikującego obywatela państwa obcego.

4. Dla identyfikacji osób prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane obejmujące:

1) indywidualny identyfikator nadawany przez zakład ubezpieczeń, nazwę, adres siedziby i adres do korespondencji;

2) numer REGON, numer NIP.

§ 7. Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, obejmują:

1) dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,

c) identyfikator kraju pochodzenia,

d) numer ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia albo NIP dla obywatela polskiego, a w przypadku obywatela państwa obcego — numer identyfikujący lub datę urodzenia,

e) miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) adres zamieszkania skazanego lub osoby, względem której orzeczono warunkowe umorzenie postępowania; podanie tych danych jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy dane takie zawarte są w orzeczeniu sądu;

2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie w sprawie, oraz sygnaturę akt sprawy karnej;

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;

4) kwalifikację prawną czynu przyjętą w orzeczeniu;

5) nazwę podmiotu lub podmiotów, na szkodę których popełnione zostało przestępstwo.

§ 8. 1. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1, przechowuje się wieczyście.

2. Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, przechowuje się przez 20 lat od dnia dokonania wpisu.

3. Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przechowuje się przez 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania, nie dłużej jednak niż do czasu, gdy skazanie uległo zatarciu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, usuwa się z bazy danych niezwłocznie, na podstawie adnotacji na wniosku o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że osoba, której dane dotyczą, nie figuruje w tym Rejestrze.

§ 9. Polska Izba Ubezpieczeń rozpocznie gromadzenie danych, o których mowa w § 6:

1) ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 1 pkt 5 lit. b, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, nie później niż w ciągu 2 lat,

2) ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 2, nie później niż w ciągu 3 lat

— od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2057).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769.