ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. Nr 209, poz. 2131 i Nr 279, poz. 2764 oraz z 2005 r. Nr 136, poz. 1148) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. IV dodaje się Ip. IVa w brzmieniu:


IVa IZBA CELNA W KIELCACH
1. Urząd Celny w Kielcach
a. Oddział Celny w Kielcach 341010
b. Oddział Celny w Starachowicach 341020
c. Oddział Celny w Sandomierzu 341030

2) w Ip. V uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).