ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria, które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

§ 2. Do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, można zaliczyć poniesione przez towarzystwo koszty dystrybucji, które:

1) pozostawały w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem lub

2) stanowiły wynagrodzenie dystrybutorów i pozostawały w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, lub

3) zostały poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo — w zakresie, w jakim koszty te nie są pokrywane przez fundusz.

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do wyliczania kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych od dnia 1 września 2005 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 209, poz. 2130).