ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

Na podstawie art. 6x ust. 6 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pojazd służbowy Służby Celnej jest oznakowany pasem wyróżniającym barwy żółtej oraz umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający o szerokości 200 mm jest umieszczony wokół pojazdu na wysokości przednich reflektorów.

3. Napis „SŁUŻBA CELNA” o wysokości 150 mm jest umieszczony symetrycznie na pasie wyróżniającym.

4. Po obu stronach pojazdu, na pasie wyróżniającym, na tylnym błotniku, jest umieszczony napis barwy czarnej o wysokości 150 mm, określający przynależność pojazdu do określonej jednostki organizacyjnej Służby Celnej, składający się z cyfr oznaczenia numerowego izby celnej oraz numeru kolejnego pojazdu.

5. Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica podświetlana barwy białej z napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

6. Po obu stronach tablicy podświetlanej są umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

7. Wzór oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. (poz. 1770)

WZÓR

OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SŁUŻBY CELNEJ

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej (Dz. U. Nr 167, poz. 1624).