ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 192) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)   po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych (uniwersalnych) świadectw pochodzenia — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury;

1b) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury;”;

2)   pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej — według siedziby wnioskodawcy;”;

3)   pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby organu celnego, który zaksięgował należności;”;

4)   pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:

„20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w systemie NCTS — według siedziby wnioskodawcy;

21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu w systemie NCTS — według siedziby wnioskodawcy;”;

5)   pkt 22a-27 otrzymują brzmienie

„22a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS i z użyciem stempla „TIR — upoważniony nadawca” — według siedziby wnioskodawcy;

23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS — według siedziby wnioskodawcy;

24)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym — według siedziby wnioskodawcy;

25)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego — według siedziby wnioskodawcy;

26)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zamykaniu procedury tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego — według siedziby wnioskodawcy;

27)  złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawania zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami — według siedziby wnioskodawcy;”.

§ 2. 1. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone przez organy celne właściwe zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

2. W sprawach pozwoleń, o których mowa w § 2 pkt 2, 12, 20, 21, 22a-26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, właściwe są organy celne zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).