ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się:

1) Krajową Radę Doradców Podatkowych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

2) Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) maklera papierów wartościowych,

b) maklera giełd towarowych,

c) doradcy inwestycyjnego;

3) Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 129, poz. 1106).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej — finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).