ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) zakładzie ubezpieczeń — rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń lub główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, niebędące w likwidacji, o której mowa w art. 190 ustawy;

3) ustawie o rachunkowości — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

§ 3. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się z części A oraz części B.

§ 4. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy (ubezpieczenia na życie) składa się z formularzy:

1) bilans zakładu ubezpieczeń:

a) aktywa zakładu ubezpieczeń,

b) pasywa zakładu ubezpieczeń;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne:

a) rachunki techniczne działu I — działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna,

b) rachunek techniczny działu I dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych;

6) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — ogółem,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — działalność bezpośrednia,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — reasekuracja czynna,

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — ogółem,

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — działalność bezpośrednia,

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — reasekuracja czynna,

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — ogółem,

h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — działalność bezpośrednia,

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — reasekuracja czynna;

10) lokaty:

a) zestawienie lokat — grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności — grupa B aktywów,

c) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

d) wykaz nieruchomości,

e) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

f) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

g) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

h) wykaz instrumentów pochodnych,

i) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

j) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

k) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

11) lokaty zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej:

a) zestawienie lokat — grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności — grupa B aktywów,

c) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

d) wykaz nieruchomości,

e) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

f) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

g) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

h) wykaz instrumentów pochodnych,

i) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

j) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

k) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

12) pozycje pozabilansowe;

13) informacja o składce i świadczeniach:

a) składka przypisana w dziale I,

b) liczba umów ubezpieczenia w dziale I,

c) świadczenia wypłacone w dziale I,

d) świadczenia wypłacone z umów ubezpieczenia rozwiązanych w okresie sprawozdawczym,

e) kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie;

14) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład ubezpieczeń;

15) powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń;

16) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń;

17) informacja na temat reasekuracji biernej zakładu ubezpieczeń:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz reasekuratorów,

c) wykaz reasekuratorów (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej),

d) reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

18) margines wypłacalności:

a) margines wypłacalności dla grup 1, 2 i 4 działu I,

b) margines wypłacalności dla grupy 3 działu I,

c) margines wypłacalności dla grupy 5 działu I;

19) margines wypłacalności zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej:

a) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpośrednich grup 1, 2 i 4 działu I,

b) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpośrednich grupy 3 działu I,

c) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpośrednich grupy 5 działu I,

d) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 4 działu I,

e) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I,

f) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 5 działu I;

20) deklaracja wypłacalności:

a) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale I,

b) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale I (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej);

21) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej,

c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy,

d) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający,

e) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych,

f) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej,

g) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

22) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej w poszczególnych walutach dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający,

c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy (działalność bezpośrednia),

d) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający,

e) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych,

f) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej,

g) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej w poszczególnych walutach,

h) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy (reasekuracja czynna),

i) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy (reasekuracja czynna),

j) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej,

k) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie,

l) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

23) umowy ubezpieczenia na życie i dożycie, których zobowiązania są ustalane w stosunku do określonych indeksów;

24) statystyka międzynarodowa — działalność zagraniczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje;

25) podpisy;

26) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy.

§ 5. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy (ubezpieczenia na życie) składa się z formularzy, o których mowa w § 4 pkt 1–6, 9 lit. d—f, 10 lit. a—c i e—k, 11 lit. a—c i e—k, 12, 13 lit. a i b, 17 lit. a, 18—23, 25 i 26.

§ 6. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy (ubezpieczenia na życie) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) składa się z formularzy:

1) bilans zakładu ubezpieczeń:

a) aktywa zakładu ubezpieczeń,

b) pasywa zakładu ubezpieczeń;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II — działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna;

6) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — ogółem,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — działalność bezpośrednia,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — reasekuracja czynna,

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — ogółem,

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — działalność bezpośrednia,

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — reasekuracja czynna,

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — ogółem,

h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — działalność bezpośrednia,

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — reasekuracja czynna;

10) lokaty:

a) zestawienie lokat — grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności — grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

11) lokaty zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej:

a) zestawienie lokat — grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności — grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

12) pozycje pozabilansowe;

13) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach:

a) składka, odszkodowania i świadczenia działu II w ubezpieczeniach obowiązkowych i ubezpieczeniu Zielona Karta,

b) odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach działu II według roku zajścia szkody,

c) odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach działu II według roku zgłoszenia szkody,

d) świadczenia rentowe w ubezpieczeniach działu II według roku zajścia szkody,

e) odszkodowania i świadczenia w reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat underwritingowych,

f) kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych;

14) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód i windykacji regresów, kosztów poniesionych w celu uzyskania dotacji oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład ubezpieczeń;

15) powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń;

16) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń;

17) informacja na temat reasekuracji biernej zakładu ubezpieczeń:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz reasekuratorów,

c) wykaz reasekuratorów (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej),

d) reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

18) margines wypłacalności dla ubezpieczeń działu II;

19) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w dziale II;

20) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach,

c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy,

d) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

e) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

21) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej w poszczególnych walutach,

c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 155 ust. 1 ustawy (działalność bezpośrednia),

d) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej,

e) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej w poszczególnych walutach,

f) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy (reasekuracja czynna),

g) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy (reasekuracja czynna),

h) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

i) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie,

j) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

22) statystyka międzynarodowa — działalność zagraniczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje;

23) podpisy;

24) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy.

§ 8. Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) składa się z formularzy, o których mowa w § 7 pkt 1–6, 9 lit. d—f, 10 lit. a, b i d—j, 11 lit. a, b i d—j, 12, 17 lit. a, 18—21, 23 i 24.

§ 9. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń składa się z formularzy:

1) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń:

a) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 ustawy,

b) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

c) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

2) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym niepodlegającym nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń:

a) informacja o podmiocie wiodącym krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

b) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 ustawy,

c) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

d) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

e) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

3) podpisy.

2. Wzory formularzy części B sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń dołącza:

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, w celu wyliczenia wartości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura;

4) informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10—13 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825);

5) akt notarialny z walnego zgromadzenia, na którym została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

6) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości;

7) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, do ogłoszenia, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości.

2. Krajowe zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych dołączają do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego informację o wartości składki przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z osobami niebędącymi członkami tych towarzystw.

§ 12. Do kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń dołącza informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10—12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

§ 13. 1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń sporządza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego organu nadzoru. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i § 12.

§ 14. Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym podaje się z dokładnością do tysiąca złotych, a wielkości procentowe z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu wypłacalności wielkości procentowe podaje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

§ 15. 1. Zgodność kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. W przypadku zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II grupa 10 załącznika do ustawy sprawozdanie podpisuje również aktuariusz.

3. Do kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) dołącza się, zgodnie z art. 167 ust. 3 ustawy, opinię aktuariusza, jeżeli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi.

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

§ 16. 1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń sporządza na koniec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości.

§ 17. Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku obrotowego, za który zostało sporządzone.

§ 18. Do kwartalnych oraz dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń sporządzanych odpowiednio za kwartał i rok obrotowy rozpoczynający się w 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 51, poz. 465 oraz z 2006 r. Nr 20, poz. 155).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1654)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).