ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911, z późn. zm. 2) ) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4a—6 otrzymują brzmienie:

„4a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury w składzie typu E — według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

5) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego — według miejsca:

a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu uszlachetniania,

b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną — według miejsca:

a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;”;

2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia pojedynczego:

a) w przypadku procedury odprawy czasowej

— według miejsca pierwszego wykorzystania towaru,

b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej — według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,

c) w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a lub b, wniosek składa się organowi celnemu właściwemu ze względu na miejsce, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy;

8b) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego:

a) w przypadku procedury odprawy czasowej

— według miejsca pierwszego wykorzystania towaru,

b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej — według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;”;

3) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 8a i 8b — według miejsca:

a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie,

b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;”.

§ 2.1. Postępowania w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 wszczęte i niezakończone przez organy celne przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przejmuje organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

2. W sprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, o których mowa w § 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwy jest organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2694, z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301, z 2006 r. Nr 198, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 130, poz. 909 i Nr 150, poz. 1062.