ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki akcyzy określone w art. 73 ust. 3 pkt 1–3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:

1) dla papierosów — do wysokości 99,16 zł za każde 1 000 sztuk i 41,32 % maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;

2) dla cygar i cygaretek — do wysokości 149,00 zł za każde 1 000 sztuk;

3) dla tytoniu do palenia:

a) ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów — do wysokości 84,87 zł za każdy 1 kilogram i 35,36 % maksymalnej ceny detalicznej,

b) innego tytoniu do palenia — do wysokości 59,00 % maksymalnej ceny detalicznej.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) poz. 9—19 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

9 ex 15.93.11, ex 15.93.12, ex 15.95.10 Wina 158,00 zł/hl
10 ex 15.93.11, ex 15.93.12, ex 15.94.10, ex 15.95.10 Napoje fermentowane 158,00 zł/hl
11 ex 15.93.11, ex 15.93.12, ex 15.94.10, ex 15.95.10 Produkty pośrednie 299,00 zł/hl
12 15.92.11 Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu 80 % lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
13 15.92.12 Alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, o dowolnej mocy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
14 15.91.10 Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol), z wyłączeniem preparatów ziołowych będących farmaceutykami, na bazie alkoholu etylowego 4 960,00 zł
15 ex 15.33.25 Owoce pozostałe zakonserwowane, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
16 ex 15.87.12-70 Sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy od zawartości alkoholu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
17 15.89.14-90.92 Syropy izoglukozowe niezawierające środków aromatyzujących i barwiących, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
18 ex 24.63.10 Olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
19 bez względu na symbol PKWiU Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % objętości (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł

b) poz. 27 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
27 34.10.2 Samochody osobowe:

1) o pojemności silnika powyżej 2 000 cm3

2) pozostałe


18,6

3,1


3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) poz. 8—18 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

8 ex 2204, ex 2205 Wina 158,00 zł/hl
9 ex 2204,

ex 2205,

ex 2206 00

Napoje fermentowane 158,00 zł/hl
10 ex 2204,

ex 2205,

ex 2206 00

Produkty pośrednie 299,00 zł/hl
11 2207 10 00 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
12 2207 20 00 Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
13 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol), z wyłączeniem gotowych preparatów ziołowych będących farmaceutykami na bazie alkoholu etylowego CN 2208 90 69 4 960,00 zł
14 ex 2008 Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone — zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
15 2103 90 30 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 % do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 % do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 % do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
16 2106 90 20 Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 4 960,00 zł
17 ex 3302 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) 4 960,00 zł
18 bez względu na kod CN Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % obj. (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) 4 960,00 zł

b) poz. 21 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

21 ex 8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:

1) o pojemności silnika powyżej 2 000 cm3

18,6

2) pozostałe

3,1

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763, z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865, Nr 177, poz. 1473, Nr 180, poz. 1498, Nr 239, poz. 2013 i Nr 266, poz. 2237, z 2006 r. Nr 210, poz. 1551 i Nr 246, poz. 1805 oraz z 2007 r. Nr 247, poz. 1826.