ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym 2)

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym;

2) ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

§ 2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o wolnych obszarach celnych oraz składach wolnocłowych, należy przez to rozumieć wolne obszary celne oraz składy wolnocłowe w rozumieniu art. 166 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003).

§ 3. 1. Osoby, o których mowa w art. 799 lit. c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, składają do dyrektora izby celnej właściwego ze względu na położenie wolnego obszaru celnego pisemne powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym.

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności określenie:

1) osoby, która zamierza prowadzić działalność w wolnym obszarze celnym;

2) rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona w wolnym obszarze celnym;

3) terminu rozpoczęcia działalności w wolnym obszarze celnym;

4) techniki wykorzystywanej do prowadzenia ewidencji towarowej.

3. Do powiadomienia należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacyjnego REGON;

3) decyzję o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej;

4) zezwolenie lub koncesję, w przypadku działalności, której prowadzenie wymaga zezwolenia lub koncesji.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, dołącza się w oryginale lub odpisie poświadczonym urzędowo lub notarialnie; powinny one zawierać dane aktualne na dzień złożenia powiadomienia.

5. Zgodność ze stanem faktycznym dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, wydanych wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdza organ, który je wydał.

6. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 lub wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 3, wymaga zgłoszenia, na zasadach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

§ 4. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia sposobu prowadzenia ewidencji towarowej, prowadzonej w wolnym obszarze celnym o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego oraz w składzie wolnocłowym, zwanej dalej „ewidencją”, następuje w drodze decyzji.

§ 5. 1. Ewidencja może być prowadzona:

1) w formie pisemnej;

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

2. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły.

3. Ewidencja w wolnych obszarach celnych o typie kontroli I, w rozumieniu art. 799 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego, oraz w składzie wolnocłowym jest prowadzona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Ewidencja towarowa w wolnym obszarze celnym o typie kontroli II, w rozumieniu art. 799 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, jest prowadzona na zasadach art. 515 i art. 516 Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 7. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie pisemnej, przed przystąpieniem do jej wypełniania, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone stemplem osoby prowadzącej działalność w wolnym obszarze celnym. Organ celny opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron.

§ 8. 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych może zostać zatwierdzona przez organ celny pod warunkiem, że:

1) osoba prowadząca ewidencję przedstawi organowi celnemu szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji;

2) stosowany program komputerowy zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych, w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, uniemożliwiając usuwanie dokonanych zapisów i pozwalając na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym.

2. Osoba prowadząca ewidencję z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych przechowuje kopie ewidencji, zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

§ 9. 1. Dla każdego rodzaju towaru lub towarów tego samego rodzaju mających różną cenę zakupu należy prowadzić odrębną kartotekę rozchodów i przemieszczeń towarów, stanowiącą integralną część ewidencji, o której mowa w § 5 ust. 3.

2. Wzór strony kartoteki rozchodów i przemieszczeń towarów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Organ celny, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z kontroli celnej, może, na wniosek osoby zainteresowanej, wyrazić zgodę na prowadzenie kartoteki rozchodów i przemieszczeń towarów według wzoru innego niż określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów może być prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Zgoda, o której mowa w § 9 ust. 3, lub odmowa zgody następuje w drodze decyzji.

§ 11. Osoba prowadząca ewidencję wpisuje wszystkie zmiany miejsca złożenia towaru w kartotece rozchodów i przemieszczeń towarów.

§ 12. 1. Prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym prowadzi ewidencję maszyn, urządzeń i wyposażenia, wykorzystywanych do prowadzenia działalności w wolnym obszarze celnym.

2. Wzór karty ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym wpisuje do ewidencji maszyn, urządzeń i wyposażenia wprowadzone do wolnego obszaru celnego maszyny, urządzenia i wyposażenie, niezbędne do prowadzenia działalności.

2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia maszyn, urządzeń lub wyposażenia.

§ 14. 1. Osoba prowadząca działalność polegającą na sprzedaży detalicznej w wolnym obszarze celnym, dokumentuje dokonaną transakcję dowodami sprzedaży, które zawierają w szczególności numer karty pokładowej lub numer biletu.

2. W przypadku sprzedaży towarów członkom załóg, na dokumencie sprzedaży wpisuje się numer dokumentu uprawniającego daną osobę do przekroczenia granicy państwa.

§ 15. W przypadku zakończenia działalności na terenie wolnego obszaru celnego, osoba prowadząca działalność w wolnym obszarze celnym, nie później niż w dniu faktycznego zakończenia działalności, przedstawia organowi celnemu wszelkie informacje związane z tą działalnością, w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec organu celnego;

2) wykaz towarów objętych w wolnym obszarze celnym gospodarczymi procedurami celnymi;

3) wykaz towarów, którym nadano przeznaczenie celne wprowadzenia do wolnego obszaru celnego;

4) ewidencję towarową i ewidencję maszyn i urządzeń.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 234) w zakresie dotyczącym szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonej w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. (poz. 1602)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.