ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd jest znacznie utrudniony, przyznaje się lokal mieszkalny lub tymczasową kwaterę w miejscowości, w której stale lub czasowo pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, albo równoważnik pieniężny.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w dyspozycji Służby Celnej, w szczególności:

1) uzyskane w wyniku własnej działalności inwestycyjnej;

2) uzyskane od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej;

3) wynajęte lub zakupione na potrzeby Służby Celnej.

2. Wysokość czynszu za najem lokalu, pokrywanego przez Służbę Celną, nie może przekroczyć sumy maksymalnej wysokości czynszu pokrywanego przez funkcjonariusza, o którym mowa w § 11 ust. 3, i wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi.”;

3) w § 5:

a) uchyla się ust. 4;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Funkcjonariusz składa kierownikowi urzędu, do którego został przeniesiony, oświadczenie mieszkaniowe:

1) w terminie 7 dni od dnia przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości;

2) dwa razy w roku, według stanu na ostatni dzień pierwszego i czwartego kwartału, w terminie 14 dni po upływie tych kwartałów.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Szczegółowe warunki korzystania z przyznanego lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery określa umowa zawarta między funkcjonariuszem a kierownikiem urzędu, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.

2. Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela opłaca funkcjonariusz, z zastrzeżeniem ust. 3. Za opłaty niezależne od właściciela rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

3. Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego, opłacany przez funkcjonariusza, nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej lokalu, którą oblicza się zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 2.

4. Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi urząd, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.”;

5) w § 19:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, z zastrzeżeniem ust. 3, przysługują:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu nie zapewniono lokalu mieszkalnego, a jedynie tymczasową kwaterę do zamieszkania bez rodziny lub równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, dodatkowo przysługują świadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2.”;

6) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:

1) jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby;

2) jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracającego po upływie okresu czasowego przeniesienia do urzędu, w którym funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem;

3) diety.

2. Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, przysługują ponadto:

1) dodatek za rozłąkę;

2) zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiącu, środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem w celu odwiedzenia członków rodziny.

3. Koszty podróży, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwraca urząd, w którym funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.

4. Przepisy § 19 ust. 2 oraz § 20 i 21 stosuje się odpowiednio.”;

7) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. Świadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2, nie przysługują:

1) funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe lub czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, posiadającemu rodzinę, który przeniósł się przynajmniej z jednym członkiem rodziny, o którym mowa w § 7;

2) funkcjonariuszowi, któremu w wyniku zdarzeń wymienionych w § 13 równoważnik pieniężny nie został przyznany.”;

8) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1, przysługuje za każdy dzień rozłąki, w wysokości 95% stawki diety, określonej w przepisach, o których mowa w § 21 ust. 2.”,

b) w ust. 2:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pobytu u członków rodziny, w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2;”;

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) nieobecności funkcjonariusza w służbie, trwającej dłużej niż 14 dni, spowodowanej chorobą lub sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”;

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. (poz. 453)

WZÓR

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).