ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku (Dz. U. Nr 135, poz. 1518 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie krajowego dostawcy, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stwierdzające, że wszystkie towary i usługi dostarczane w ramach umowy eksportowej spełniają wymogi przewidziane w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), umożliwiające uznanie ich za produkt krajowy.";

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE KRAJOWEGO DOSTAWCY W SPRAWIE KRAJOWEGO POCHODZENIA EKSPORTOWANEGO PRODUKTU


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).