ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

2) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń lub główny oddział, niebędące w likwidacji, o której mowa w art. 190 ustawy;

3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).

§ 2. 1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń sporządza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 218, poz. 2144 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2806).

2. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się z części A oraz części B.

3. Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w zakresie działu I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy, sporządza:

1) dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne, o którym mowa w ust. 1, w formie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia — część A oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia — część B;

2) kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne, o którym mowa w ust. 1, w formie określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia — część A oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia — część B.

4. Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w zakresie działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe), zgodnie z załącznikiem do ustawy, sporządza:

1) dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne, o którym mowa w ust. 1, w formie określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia — część A oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia — część B;

2) kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne, o którym mowa w ust. 1, w formie określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia — część A oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia — część B.

5. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządza się zgodnie z notami objaśniającymi do załączników nr 1—5 do rozporządzenia.

§ 3. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne, z zastrzeżeniem § 9, sporządzane jest w formie pisemnej zwartej i w formie elektronicznej na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych.

§ 4. Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym i załącznikach podaje się z dokładnością do tysiąca złotych, wielkości procentowe zaś – z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu wypłacalności wielkości procentowe podaje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

§ 5. Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku kalendarzowego, za który zostało sporządzone.

§ 6. 1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń sporządza na koniec roku kalendarzowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości.

3. Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń dołącza:

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z działalności bezpośredniej i pośredniej, w celu wyliczenia wartości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

4. Krajowe zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych dołączają do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego informację o wartości składki przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z osobami niebędącymi członkami tych towarzystw.

§ 7. Zakłady ubezpieczeń, na których ciąży obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości, przekazują do organu nadzoru powyższe sprawozdanie nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, wraz z pisemną opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

§ 8. 1. Zgodność sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

2. W przypadku zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II grupa 10 załącznika do ustawy sprawozdanie podpisuje również aktuariusz.

3. Do kwartalnego i dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) dołącza się, zgodnie z art. 167 ust. 3 ustawy, opinię aktuariusza, jeżeli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi.

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

§ 9. 1. Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne są przedstawiane organowi nadzoru w formie pisemnej i formie elektronicznej na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych. Sprawozdania te mogą zostać przesłane organowi nadzoru pocztą elektroniczną.

2. Do kwartalnego i dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego zakład ubezpieczeń dołącza w formie pisemnej i w formie elektronicznej, na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje określone w pozycji I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

§ 10. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań finansowych i statystycznych sporządzanych na dzień 31 marca 2005 r. oraz dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych sporządzanych na dzień 31 grudnia 2005 r.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń oraz terminów ich przedstawiania organowi nadzoru (Dz. U. Nr 218, poz. 2149).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. (poz. 465)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.