ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz. 1589) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rezerwy celowe Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające ze zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym, związanych z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw lub w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje na podstawie modelu ryzyka kredytowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w cz. I dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Ekspozycje kredytowe wynikające ze zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielonych z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw lub w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, klasyfikuje się na podstawie modelu ryzyka kredytowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw;

5) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych;”,

b) w ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw;

9) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649.