ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193, poz. 1396, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” — schemat II — zalesianie gruntów innych niż rolne;”;

2) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

3) w § 4:

a) w pkt 1 po wyrazach „12 miesięcy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „z zastrzeżeniem § 4a”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 2 lit. d — na okres od dnia 15 maja 2008 r. do dnia 16 października 2008 r.”;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Tymczasowej akredytacji w zakresie wykonywania czynności po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185, poz. 1316), w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 2 lit. b — udziela się z dniem 7 kwietnia 2008 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1451 i Nr 225, poz. 1662 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 33, Nr 54, poz. 327 i Nr 73, poz. 432.