ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO (Dz. U. Nr 43, poz. 406 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1252 i Nr 184, poz. 1802).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. (poz. 750)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DO PRZYWOZU LUB WYWOZU PRODUKTÓW GMO1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1187.