ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136 oraz z 2006 r. Nr 72, poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do alkoholu etylowego, w tym bioetanolu, oraz napojów spirytusowych”;

2) rozdziały 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„Rozdział 11

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do estrów, dimetyloeteru, węglowodorów syntetycznych oraz czystego oleju roślinnego

§ 43. 1. Podmioty wytwarzające estry metylowe kwasów tłuszczowych, estry etylowe kwasów tłuszczowych, dimetyloeter, węglowodory syntetyczne lub mieszanki węglowodorów syntetycznych, wytwarzane z biomasy, oraz podmioty dokonujące ich przerobu lub zużycia, w związku z § 6 ust. 2, mogą być objęte stałym nadzorem.

2. Podmiot wytwarzający wyroby, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym rozpoczęciem procesu wytwarzania, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie procesu wytwarzania.

3. Zmiany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie zgłoszenia i niezwłocznie zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub komórce stałego nadzoru.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać następujące dane:

1) określenie rodzaju wyrobów, które mają być produkowane;

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania wyrobów oraz ich przekazania do magazynu;

3) ilość i rodzaj surowców, które mają być użyte do produkcji wyrobów;

4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów oraz sposób ustalenia ich ilości.

5. Czynności w zakresie procesu wytwarzania wyrobów, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania ich do magazynu odnotowuje się w prowadzonej przez podmiot dokumentacji produkcyjnej i magazynowej.

§ 44. 1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia wyrobów, o których mowa w § 43 ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym przerobem lub zużyciem tych wyrobów, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed ich przerobem lub zużyciem, pisemne zgłoszenie, podając, jaki rodzaj wyrobów, w jakiej ilości, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały ustalone — ma być przerabiany lub zużywany.

2. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia czystego oleju roślinnego do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określonych w odrębnych przepisach, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym przerobem lub zużyciem tego wyrobu, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed jego przerobem lub zużyciem, pisemne zgłoszenie, podając, jaki rodzaj oleju roślinnego, w jakiej ilości, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały ustalone — ma być przerabiany lub zużywany.

3. W przypadku przerobu lub zużycia czystego oleju roślinnego lub wyrobów, o których mowa w § 43 ust. 1, do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przepisy rozdziału 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 12

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym, biometanolu, w tym biometanolu zawartego w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym

§ 45. 1. Podmioty wytwarzające eter etylo-tert-bu-tylowy lub eter etylo-tert-amylowy lub biometanol, w tym biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym, wytwarzane z biomasy, oraz podmioty dokonujące ich przerobu lub zużycia, w związku z § 6 ust. 2, mogą być objęte stałym nadzorem.

2. Podmiot wytwarzający wyroby, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym rozpoczęciem procesu wytwarzania, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie procesu wytwarzania.

3. Zmiany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie zgłoszenia i niezwłocznie zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub komórce stałego nadzoru.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać następujące dane:

1) określenie rodzaju wyrobów, które mają być produkowane;

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania wyrobów oraz przekazania do magazynu;

3) ilość i rodzaj surowców, które mają być użyte do produkcji wyrobów;

4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów oraz sposób ustalenia ich ilości.

5. Czynności w zakresie procesu wytwarzania wyrobów, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania ich do magazynu odnotowuje się w prowadzonej przez podmiot dokumentacji produkcyjnej i magazynowej.

§ 46. 1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia wyrobów, o których mowa w § 45 ust. 1, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym przerobem lub zużyciem tych wyrobów, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed ich przerobem lub zużyciem, pisemne zgłoszenie, podając, jaki rodzaj wyrobu, w jakiej ilości, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały ustalone — ma być używany.

2. W przypadku zużycia eteru etylo-tert-buty-lowego lub eteru etylo-tert-amylowego do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określonych w odrębnych przepisach, ilość zużytego eteru należy podać również w przeliczeniu na bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym.

3. W przypadku zużycia eteru metylo-tert-bu-tylowego lub eteru metylo-tert-amylowe-go do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określonych w odrębnych przepisach, ilość zużytego eteru należy podać również w przeliczeniu na biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym.

4. W przypadku przerobu lub zużycia wyrobów, o których mowa w § 45 ust. 1, do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przepisy rozdziału 7 stosuje się odpowiednio.”;

3) § 63 otrzymuje brzmienie:

„§ 63. 1. W przypadku przesyłki estrów metylowych kwasów tłuszczowych, estrów etylowych kwasów tłuszczowych, eteru ety-lo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert--amylowego, biometanolu, w tym bio-metanolu zawartego w eterze metylo--tert-butylowym lub eterze metylo-tert--amylowym, dimetyloeteru, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych, wytwarzanych z biomasy, przepisy § 60 ust. 1, 3—4 i 7—8 oraz § 61 stosuje się odpowiednio.

2. Dokument przewozu w przypadku przesyłki:

1) estrów metylowych kwasów tłuszczowych lub estrów etylowych kwasów tłuszczowych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość estrów w wyrobie, ilość estrów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

2) eteru etylo-tert-butylowego, eteru ety-lo-tert-amylowego, eteru metylo-tert--butylowego, eteru metylo-tert-amylo-wego lub dimetyloeteru powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość eteru w wyrobie, ilość eteru oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

3) biometanolu, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, ilość wyrobu oraz rodzaje i ilości naczyń służących do ich transportu.”;

4) § 65 otrzymuje brzmienie:

„§ 65. 1. Podmiot odbierający przesyłkę estrów metylowych kwasów tłuszczowych, estrów etylowych kwasów tłuszczowych, eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert--amylowego, biometanolu, w tym biometanolu zawartego w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym, dimetyloeteru, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych, wytwarzanych z biomasy, jest obowiązany najpóźniej na dzień przed planowanym otrzymaniem przesyłki zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórkę tego nadzoru.

2. Przyjęcie przesyłki wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie wymaga obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

3. Z czynności przyjęcia przesyłki, o której mowa w ust. 1, sporządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki z co najmniej dwiema kopiami, z których pierwszą podmiot niezwłocznie przesyła naczelnikowi urzędu celnego właściwemu miejscowo dla odbiorcy przesyłki lub komórce stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u odbiorcy przesyłki.

4. Drugą kopię dokumentu sprawdzenia i przyjęcia przesyłki podmiot przesyła nie później niż w terminie 3 dni naczelnikowi urzędu celnego właściwemu miejscowo dla nadawcy przesyłki lub komórce stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u nadawcy przesyłki.

5. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 3, w przypadku przyjęcia przesyłki:

1) estrów metylowych kwasów tłuszczowych lub estrów etylowych kwasów tłuszczowych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość estrów w wyrobie, ilość estrów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

2) eteru etylo-tert-butylowego, eteru etylo--tert-amylowego, eteru metylo-tert-bu-tylowego, eteru metylo-tert-amylowego lub dimetyloeteru powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość eteru w wyrobie, ilość eteru oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

3) biometanolu, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, ilość wyrobu oraz rodzaje i ilości naczyń służących do ich transportu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592.