ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dopuszcza się stosowanie przez podatników wzorów deklaracji określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, z wyjątkiem wzorów określonych w załącznikach nr: 1, 10 i 11, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. (poz. 2735)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).